Tantra masáže Praha s.r.o. - Podmínky ochrany osobních údajů

společnosti Tantra Academy s. r. o.
se sídlem Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
IČ: 06686991 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Praze oddíl C, vložka 287111

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Správcem osobních údajů podle čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) je zprostředkovatel, tedy výše uvedená společnost Tantra Academy s. r. o. (dále jen ,,správce“).

1.2 Kontaktní údaje správce jsou:

  1. adresa: Grafická 1216/25, Praha 5 - Smíchov, 150 00
  2. email: skola@tantramasaze.com
  3. telefon: 602 389 979

1.3 Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4 Zpracovávanými osobními údaji objednatele jsou jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.5 Objednatel nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů objednatele není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

ZÁKONNOST ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.6 Zpracování osobních údajů objednatele je nezbytné pro (i) splnění smlouvy mezi objednatelem a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, pro (ii) splnění právních povinností, které se na správce vztahují ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

1.7 Osobní údaje objednatele budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi správcem a objednatelem a po dobu nezbytně nutnou k uplatňování nároku z tohoto smluvního vztahu, a dále po dobu nutnou pro účely jejich uchovávání podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.8 Dalšími příjemci osobních údajů objednatele jsou osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě smlouvy a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu (PPL CZ s.r.o.); za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dalšími příjemci osobních údajů orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy.

1.9 Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje objednatele do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

PRÁVA OBEJDNATELE JAKOŽTO SUKBJEKTU ÚDAJŮ

1.10 Objednatel má právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz svých osobních údajů (čl. 17 GDPR), popřípadě omezení jejich zpracování (čl. 18 GDPR), právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů (čl. 21 GDPR) a dále právo na přenositelnost svých osobních údajů (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů.

ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.11 Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů objednatele a že přístup k osobním údajům mají pouze jím pověřené osoby.

DALŠÍ USTANOVENÍ

1.12 Odesláním objednávky z webového rozhraní www.tantramasaze.com objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá.

1.13 Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů uveřejní na svých internetových stránkách.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU DLE ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. A) GDPR

1.14 Osobním údajem pro účely přímého marketingu je rozumí emailová adresa objednatele. Není-li níže stanoveno jinak, platí pro zpracování tohoto osobního údaje tyto podmínky přiměřeně.

1.15 Objednatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností správce (prodávajícího) na elektronickou adresu objednatele a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení zprostředkovatelem na elektronickou adresu objednatele zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového rozhraní www.tantramasaze.com.

1.16 Správce uchová elektronickou adresu objednatele po dobu, než je odvolán jeho souhlas se zpracováním tohoto osobního údaje pro účely marketingu.

1.17 Objednatel má vedle práv uvedených v odst. 1.10 těchto podmínek dále právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu písemně na kontaktní adresu nebo email správce uvedený výše.

1.18 Zaškrtnutím výše uvedeného souhlasu objednatel potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v tomto rozsahu přijímá.

V Praze dne 1. 4. 2018

Tantra Academy s. r. o.

zpět


O nás - Reference - Co je tantra masáž

Zakladatelka Centra Integrity

Bc. Michaela Lynnette Torstenová, Tantra masáže Praha s.r.o.Lektorka tantry a ženských sebezkušennostních skupin, zakladatelka Centra Integrity, autorka techniky tantrické masáže Inner wave (vnitřní vlna). Masérka, absolventka 2-letého výcviku Sky dancing Tantry, kurzu šamanismu aj. Více než 6 let vlastní masérké praxe..

Tantra masáž - Tip na netradiční dárek!

Věnujte tantra masáž svému partnerovi, partnerce, kamarádovi či kolegovi! Tantrická masáž je milým a netrdičním dárkem k svátku, narozeninám, výročí či prostě jen tak, pro radost. Číst více

Tantrické masáže v kontextu

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra Massage Prague, Ltd., Grafická 1216/25 (entrance: Na Čečeličce 5), Prague 5. IČ: 24688142.
Notice: copying of texts or pictures from these sites is strictly prohibited!