Tantra masáže Praha - články


Tantra masáže Praha s.r.o. - Tajemná tantra – slovníček pojmů

Tantra

Tantra je starodávné umění posvátné sexuality i životní filosofie pocházející z Indie, kde bylo praktikováno a dále rozvíjeno tajnou skupinou tantriků. Utajení bylo vzhledem k v Indii převládajícímu hinduismu, který je v otázkách sexuality velmi striktní, namístě. Hinduismus např. nedovoluje manželství mezi jednotlivými kastami a sex před svatbou je pro něj naprosté tabu. Kastovní příslušnost však pro tantricky nehrála žádnou roli, neboť podle tantrického učení jsou všichni lidé ztělesněním boha Shivy či bohyně Shakti, a jsou si tudíž rovni. Podle tantrické tradice vznikl svět milostným tancem boha Shivi a bohyně Shakti, avšak i přes tyto božské postavy nelze tantru označit za náboženství. Tantra je spíše praktickým uměním meditace a životní filosofií než náboženstvím, ač se v některých širších tématech s náboženstvím potkává. V čem je ale tantra tak nebezpečná, že musela být praktikována tajně a předávána po dlouhá léta jen zasvěcencům? Důvodem může být, že tantra vede každého člověka ke svobodě, a to skrze uvědomění vlastního potenciálu a skrze přijetí a objevení síly sexuální energie. Pokud člověk dojde tohoto pochopení skrze praktickou zkušenost, nechce být již ovládán druhými, ale chce žít jako svobodná bytost. Toto uvědomění je však pro vládnoucí kastu nebezpečné, neboť lidi je nutno ovládat a sexualitu potlačovat. Tedy pokud tantra vede lidi ke svobodě, musí být vymýcena! Naštěstí pro nás se však toto učení uchovalo a dnes se těší velkému rozkvětu. Jak jsem již zmínila výše, jedním z důležitých témat tantry je práce se sexualitou a milostné umění, bylo by však chybou tantru redukovat pouze na tuto oblast. Tantra je víc, je uměním meditace i praktického života, hledáním štěstí tady na zemi, je uměním objevit v sobě i druhých projev božské bytosti a s tím související úctu k sobě i druhým. Tantra nás učí rozvíjet své jedinečné schopnosti a dary a činit tak sebe i druhé šťastnými, boří tabu i zavedené pořádky. Tantra říká, že neexistuje černé a bílé nebo dobré a špatné. Dobro je pro každého člověka něco jiného, učí tedy lidi neodsuzovat, ale přijímat a respektovat je takové, jací jsou. Jedním z cílů tantry je také proměna pudové sexuální energie na vitální životní energii a následně na energii duchovní.

Sexualita

Sexualita je v tantře vnímána jako posvátný akt oslavy božského stvoření, kdy se každý milostný akt stává procesem splynutí s druhým člověkem, hledáním jednoty a překonáním osamělosti vlastního bytí skrze sexuální propojení, kdy se z já stane my. Je to oslava těla i ducha. Tantra učí vnímat sexualitu jako posvátný akt, na rozdíl např. od v Evropě převládajícího křesťanství, kde je sex mimo manželství či sex jen pro potěšení hříchem. Skrze osvobození sexuality od hříšnosti a špinavosti se ji učíme přijmout a více si ji užívat, čímž prohlubujeme kontakt s vlastním tělem i tělem partnera a noříme se hlouběji a hlouběji do milostné meditace. Sexuální energie je nejsilnější energií v člověku, a pokud se naučíme dát jí volný průchod, může se stát zdrojem kreativity a uvolnění vlastního potenciálu, což je také cílem řady tantrických cvičení a meditací.

Energie Kundaliní (hadí síla)

Tantra a z ní odvozená tantrická masáž probouzí a uvolňují energii kundaliní. Jedná se o tzv. hadí sílu, jenž bývá zobrazována jako svinutý had, spící na základně páteře. Probuzená energie kundaliní pak stoupá po páteři nahoru všemi sedmi energetickými centry (čakrami) a vzájemně je spojuje. Jak se had postupně rozvíjí, energie stoupá zdola nahoru a spojuje sexualitu se spiritualitou, Zemi s nebesi. Probuzení této síly vede v konečném důsledku k duchovnímu probuzení a rozvinutí vlastní sexuální síly. Jakmile je probuzena, stoupá i životní energie člověka (prána) a mizí fyzické i psychické obtíže. Energie kundaliní se probouzí pomocí masáží, speciálních dýchacích cviků, milostných poloh a zdravého způsobu života. Člověk s probuzenou energií kundaliní je tak v souladu sám se sebou i svou sexuální i životní sílou.

Sedm čaker

Čakry (v sanskrtu víry neboli kola) jsou energetická centra, odpovídajícím sedmi základním životním oblastem člověka . Problémy s určitou čakrou pak značí, že daná oblast potřebuje prozkoumat a léčit. Během tantrické masáže dochází k harmonizaci všech sedmi čaker a k jejich propojení. Můžeme s nimi pracovat vědomě, ale i intuitivně, nicméně profesionální tantrický terapeut by měl čakry znát a umět se na ně vědomě naladit či vycítit pokud je některá podvyživená. Čakry nemají žádné anatomické opodstatnění, jsou umístěny podél páteře a řadíme je k auře člověka. V tantrické masáži se snažíme aktivovat především sexuální čakry, ale jelikož nám jde i o celkovou tělesnou harmonii a vyrovnanost, nezapomínáme ani na čakry vyšší. Ideálem je otevření tzv. vnitřní flétny.

Tantra masáž

Tantra masáž je rituálem vycházejícím z tantrické filosofie a principů, je pozvánkou do světa smyslů, péče, krásy i něhy, a vzrušujícím objevováním vlastních extatických prožitků. Je způsobem jak vystoupit z hranic každodennosti a oddat se přítomnému okamžiku. Její forma není vždy pevně daná, každý masér či masérka si ji lehce přizpůsobují vlastnímu pojetí, což je možné jen při dobré znalosti tantrických technik a principů. Tantra masáž není jen fyzickým dotekem mezi dvěma lidmi, ale dotekem mezi dvěma srdci, komunikací beze slov, splynutím mezi přijímajícím a dávajícím v tantrickém rituálu blízkosti, důvěry i objevování vlastní sexuality. Tantra masáž je díky rostoucímu množství tantrických terapeutů dnes snadno dostupná moderním lidem a často je tak vstupní branou k tantře samotné. V tantrické masáži jde v souladu tantrickým učením také o rozvíjení a kultivování sexuální energie, prohloubení prožívání rozkoše i uvolnění zablokované energie. Tantra masáž je tak masáží léčivou. Jak bylo zmíněno, konkrétní techniky tantrické masáže se různí, avšak princip masáže jakožto uctění a obdarování přijímajícího a společné setkání dvou srdcí by měl zůstat zachován. Sama masáž je rituálem, má tedy jistou danou formu, ale je v ní prostor pro individualitu přijímajícího i dávajícího, důvěřování intuici a přítomnému okamžiku. Důležité jsou také hranice tantrické masáže, které musí zůstat zachovány. Patří mezi ně absence sexu mezi dávajícím a přijímajícím či vzájemná výměna něžností. Masáž je o plném prožívání přijímající role klienta, který má tak možnost soustředit se jen na sebe aniž by musel něco vracet nebo oplácet, což mnozí zažívají v rámci tantrické masáže poprvé v životě.

Tantrický sex

Tantrický sex je rituální milování dvou partnerů, kteří se za pomoci dechových a meditačních technik snaží dosáhnout duševního i fyzického splynutí a hlubokých extatických prožitků. Milování není orientováno na výsledek (dosažení orgasmu), ale na samotný sbližující a vzrušující proces. Muži při něm často prožívají tzv. vnitřní orgasmus, tedy orgasmus bez ejakulace, takže se mohou milovat déle. Tantrický sex proto trvá třeba několik hodin. Při rituálu dochází k hlubokému vzájemnému propojení partnerů. Na spirituální úrovni se pak jedná o uctění toho druhého jako podobu boha Shivi a bohyně Shakti. Tantrický sex přináší prožitek jednoty se sebou, a partnerem i vesmírem. Tantrický sex nikdy není součástí tantrická masáže. Jedná se o rituál, který je možný pouze mezi partnery.

Joni

Joni je sanskrtský název pro ženské pohlavní orgány. Z Kámasutry můžete znát řadu dalších poetických názvů, jako jsou brána života, lotosový květ, Afroditina zahrada, Venušina perla či nefritový chrám. Tyto názvy jsou protipólem medicínského označení vagina, vulgarismů jako píča nebo kunda či infantilních označení jako beruška, kočička, číča či fifinka. V tantře je joni vzdávána úcta, je mystickou branou k novému poznání i milostné meditaci a její pojmenování musí odpovídat tomu, jaká opravdu je. Krásná, mystická a důstojná.

Lingam

Lingam je sanskrtským názvem pro mužské pohlaví. V tantře se používá také název vajra. V tantrických chrámech v celé Indii často najdete sochu lingamu, ověnčenou květy. Běžně k vidění je také malý rituál, kdy Indové o sochu lingamu rozbíjejí kokosové ořechy a nechávají pak po něm stékat kokosové mléko, aby byli obdařeni plodností a mužskou silou. Při rituálu tantrické masáže bývá často k vidění soška lingamu v joni symbolizující posvátné spojení muže a ženy.

Shiva

Nejvýznamnější z bohů hinduistické trojice, který zastává také v tantrickém učení důležitou roli. Podle hinduistického konceptu bůh Brahma stvořil svět, Višnu jej udržoval a Shiva ničil. Ničení vesmíru se však neděje v definitivním slova smyslu, je spíše počátkem nového stvoření. Vesmír je zničen, aby mohl být znovu stvořen v nové kvalitě. Kult boha Shivy je tedy kultem pomíjivosti života a oslavou jeho naplnění. Shiva nepředstavuje jen konec fyzické existence, zosobňuje také klid a spočinutí po smrti. Nejčastěji bývá zobrazován jako tančící Shiva - Nataraj, meditující Shiva či Shivův lingam. V tantře je každý muž zosobněním boha Shivy, a je tedy nutné mu prokazovat úctu a pomoci mu jeho mužské kvality rozvíjet. V rámci tantrické masáže by tedy neměla chybět soška Shivy, symbolizující mužské kvality. Důležitý je také aspekt oslavy bytí tady na Zemi a fyzické i psychické obnovy.

Shakti

Bohyně Shakti je partnerkou boha Shivy, je bohyní vesmírné energie, vitality a ženské sexuální síly. Ztělesňuje schopnost milovat, cítit a tvořit. Zobrazuje se jako meditující žena, kterou proudí vesmírná energie. Shakti je bohyní, která na sebe bere různé podoby a vlastnosti. Umí být mateřsky pečující, divoce vášnivá i ničivá. Shakti tak představuje schopnost všech žen vstupovat do různorodých archetypálních poloh.

Ganesha

Ganesha, bůh se sloní hlavou, je synem bohyně Párvatí a boha Shivy , je vlídným patronem hojnosti, moudrosti a umění. Pomáhá odstraňovat překážky a otevírá nové cesty. Často bývá umísťován do indických příbytků či tantrických center jako patron a ochránce nových projektů. Ganesha má sloní hlavu, protože podle legendy jej matka bohyně Párvatí stvořila z kousku svých šatů za nepřítomnosti svého muže Shivy. Poté jej poslala hlídat ke vchodu do jeskyně, aby se mohla v klidu vykoupat. Žárlivý Shiva jej neznal a v domnění, že se jedná o milence jeho ženy, mu usekl hlavu. Když se dozvěděl, že Ganéša je jeho synem, vydal se do džungle a usekl hlavu prvnímu tvorovi, kterého potkal. Tuto hlavu pak Ganéšovi věnoval.

Lakshmi

Lakshmi je manželkou boha Višnua a je uctívána v celé Indii jako hlavní hinduistická bohyně. Nejčastěji bývá zobrazována jako krásná žena na lotosovém květu, která sedí či stojí. Lakshmi je ztělesněním spokojeného života, štěstí, hojnosti a manželské pokory.

Tara

Tara představuje nejvyšší duchovní transformaci, dosažitelnou skrze ženskou spirituální cestu. Její jméno znamená vysvoboditelka, je tedy patronkou a ochránkyní všech trpících. Tara má 21 podob, nečastěji bývá zobrazována jako Bílá Tara představující mateřství, péči, plodnost a soucítění či Zelená Tara, která je aktivní a energickou ochránkyní nespravedlivě trpících (je např. národní patronkou Tibetu). Bývá zobrazena jako sedící mladá dívka s pravou rukou položenou na koleně a dlaní směřující před sebe, což symbolizuje její štědrost a dobrotu. V druhé ruce mívá stonek lotosu. V tibetském buddhismu je Tara známá jako zachránkyně, která se objeví ve chvíli nejvyšší potřeby, když je zvolána její mantra: „óm táre tuttáré turé sváhá“.

Atmosféra tantra masáže

Tantra masáž se v dobách matriarchátu prováděla v chrámech bohyně lásky. Součástí celého rituálu byly také orientální, afrodiziakální vůně, které podporovaly a rozvíjely smyslnou atmosféru celé masáže. Mezi nejoblíbenější patřil hřebíček, černý pepř, vanilka, santalové dřevo, pačuli, kadidlovník, pomeranč, ylang – ylang, jasmín či růže. K atmosféře patří také vhodně zvolená hudba, která by měla být pomalá, smyslná až meditativní. Vhodná hudba klienta i terapeuta během tantrické masáže podpoří, uvolní a dodá inspiraci. Neměl by chybět ani oltář s čerstvými květinami, rituálními předměty, indický šátek sarong jako oděv či hebké a smyslné předměty, jako jsou kožešinové rukavice či pštrosí peří.

Oltář

Jak jsme si řekli výše, tantra masáž není jen smyslnou či erotickou masáží, ale je jí vlastí duchovní podstata. Pro její připomenutí se do místnosti kde se provádí umisťuje oltář s tantrickými symboly mužství, ženství a posvátného tantrického spojení. Někdy se přidávají sošky tantrických bohů či bohyní symbolizující kvalitu, kterou chce dávající do masáže vnést (smyslnost, energii, vášeň, mateřství či péči).

Rituál

Rituální rámec tantra masáže umožňuje přijímajícímu i dávajícímu oprostit se od běžného života, čímž se otevírá prostor pro nové a nečekané prožívání přítomného okamžiku i sebe samého. Člověk se v rámci masáže otevírá a stává se ve svých projevech svobodnější a méně svázaný společenskými rolemi. Rituál tantrické masáže zahrnuje celou osobu přijímajícího, aniž by se vyhnul jakékoliv části. Probouzí tak jeho sexualitu a novou životní sílu, která ho osvobozuje. Rituální forma dává přijímajícímu i dávajícímu pocit bezpečí, pramenící z jistoty, že její rámec nebude překročen. Tantra masáž umožňuje každému procítit božskou energii Shivy a Shakti, třímající v každém z nás.

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2024, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!