Tantra masáže Praha s.r.o. – Čo by ste mali vedieť pred začiatkom Tantrické masáže

Vážení klienti,

sme radi, že ste si pre svoju tantrickú masáž vybrali práve naše centrum. Aby bola vaša masáž čo najkrajším zážitkom, pripravili sme pre vás niekoľko základných informácií, ktoré vám pomôžu plne si masáž vychutnať..

Tantrická masáž je prepracovaný rituál, založený na princípoch bodyterapie a bioenergetiky, využívajúce uvoľňujúcich techník havajskej masáže, blahodarných účinkov aromaterapie či antistresových techník indickej masáže hlavy a reflexológie. Na rozdiel od iných masáží však budeme pri tantrickej masáži pracovať aj s vašou sexuálnou energiou, ktorá je v tantre vnímaná ako zdroj životnej sily a je energiou pre telo úplne prirodzenú. Hoci tantrická masáž môže byť veľmi vzrušujúca, nezahŕňa sexuálny styk s masérkou. Prosíme vás preto, aby ste ho po masérke nežiadali, a nenarušili tak intímnu atmosféru a dôveru medzi vami.

Tantrická masáž môže, okrem bezprostredného príjemného zážitku, pozitívne ovplyvniť celú radu ďalších oblastí vášho života. Masérka je viazaná mlčanlivosťou a všetko, čo jej počas vášho stretnutia oznámite, je považované za dôverné. Aby vám vaša masérka mohla byť naozajstnou sprievodkyňou pri objavovaní tantrického prežívanie, je dôležité, aby pre vás zostala v tejto úlohe. Nežiadajte preto prosím svoju masérky o schôdzku mimo naše centrum. Masérky vám v tomto smere nemôžu vyhovieť.

Masérka je pri rituálu tantrické masáže vašou sprievodkyňou, ktorá otvára cestu k tantrickému umenie práce so sexuálnou energiou, stará sa o vás a pomáha vám nielen relaxovať, ale aj prehlbovať vaše prežívanie intimity a sexuality. Aby sa tak mohlo stať, je dôležité, aby ste zostali v úlohe toho, kto prijíma.

Súčasťou tantrické masáže je aj nahota, ktorá je súčasťou intímnej atmosféry a dôvery, ktorá sa vytvára medzi vami a vašou masérkou. Masáž začína v indickom šatke (sarongu), ktorý si masérka vo chvíli, keď je to pre masáž prirodzené a kedy sa s vami cíti bezpečne, môže uviazať okolo bokov. Nesnažte sa prosím tento proces urýchliť. Čím lepšie sa s vami masérka cíti, tým lepšie tantrickú masáž od nej môžete dostať.

Snažíme sa urobiť všetko preto, aby ste sa u nás cítili po fyzickej i psychickej stránke čo najlepšie. V prípade, že by ste zažívali niečo, čo vám nie je príjemné, oznámte nám to prosím vo chvíli, keď s tým môžeme niečo robiť (napr. Ak si prajte, aby masérka viac tlačila, používala teplejšej kameňov a podobne, oznámte to prosím priamo svojej masérke v priebehu masáže).

Tantrická masáž zahŕňa celú škálu dotykov a masážnych techník od jemných až po dynamické. Aby sme mohli zaručiť bezpečný priebeh masáže, nezabudnite prosím zoznámiť masérky so svojím zdravotným stavom (napr. Ak trpíte vysokým krvným tlakom, kŕčovými žilami, máte kardiostimulátor či zranení).

Keď budete mať chuť podeliť sa s nami o svoje zážitky a pocity z masáže, napíšte nám prosím na adresu m.torstenova@tantramasaze.com. Vaša spätná väzba je pre nás veľmi cenná. Každý mesiac vyberieme najkrajšiu a najužitočnejšiu referenciu a ich autori od nás dostanú 30% zľavu na ľubovoľnú masáž z našej ponuky.

Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať naše služby!

Vaša Tantra masáže Praha
Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž tela, vhod­ná ako opatr­ný vstup do tan­tra ma­sá­že, alebo ako dar­ček. Ne­ob­sa­hu­je masáž joni či lin­ga­mu.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž ce­lé­ho tela, pri kto­rej za­ži­je­te pre­bú­dza­nia ži­vo­to­dar­nej ener­gie a prí­jem­ne re­la­xu­je­te svoje telo i svoju myseľ.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­tra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­tric­ká masáž, kte­rou ocení zej­mé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­álů a vy­bra­ných tech­ník.

Luxusní masáž Pretty woman

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Pre­krás­na tan­tra masáž pre ženy, ktoré sa chcú cítiť ako sku­toč­né Bo­hy­ne. Za­hŕňa kúpeľ, pe­e­ling a masáž ho­rú­ci­mi muš­ľa­mi.

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­tra masáž můžete sdí­let i se svým par­tne­rem. Umoc­ňu­je se tým se­xu­ál­na ener­gie i vzá­jom­ná dô­ve­ra pri­jí­ma­jú­cich.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­praj­te si zá­ži­tok do­ko­na­lej har­mó­nie viac-ručné tan­tric­ké ma­sá­že a strať­te sa v množ­stve nád­her­ných do­ty­kov.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pros­ta­ta často býva na­zý­va­ná muž­ský G-bod a jej masáž pri­ná­ša hl­bo­ké a in­ten­zív­ne pre­žit­ky, ktoré sú pre väč­ši­nu mužov za­tiaľ ne­zná­me.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­doč­ku a anál­ne­ho ot­vo­ru pre­bú­dza ener­giu prvej čakry, uvoľ­ňu­je panvu a pri­ná­ša po­ci­ty vnú­tor­né­ho na­pl­ne­nia.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prie­beh tan­tra ma­sá­že sa riadi pre­dov­šet­kým va­ši­mi po­cit­mi. Za­ži­te ju ako nežné po­hla­de­nie či ako in­ten­zív­nu masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kom.

Tantra masáž pro gaye

Tantra masáž pre mladých

Za­ži­je­te pri nej uvoľ­ňu­jú­ce, vzru­šu­jú­ce aj ob­jav­né do­ty­ky, ktoré vám ot­vo­ria dvere k tan­tric­kým skú­se­nos­tiam a in­ti­mi­te, pre­bu­dí vašu fan­tá­ziu a chuť expe­ri­men­to­vať.

Tantra masáž pre mladých

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2023, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno