Tantra masáže Praha – články


Tantra masáže Praha s.r.o. – Standardy kvality tantrické masáže

Tantrická masáž prošla od doby, kdy se poprvé objevila v ČR velkými změnami. Z tajuplné masáže, kterou téměř nikdo neznal, se stal v posledních letech velký hit. Díky mediální osvětě i pozitivním zkušenostem klientů, je tantrická masáž nyní jednou z nejvyhledávanějších masáží vůbec. Tato expanze východní filosofie a posvátné erotiky však s sebou přináší také negativní jevy. Jedná se zejména o případy, kdy je tantra podřízena podnikatelskému záměru a na úkor spirituality se tantrické masáži věnují lidé, kteří mají buď žádný, nebo pouze víkendový kurz tantrické masáže a nulové zkušenosti s filosofií, ze které vycházejí.

Ve snaze ochránit tantrické učení před exploatací a v zájmu zachování duchovních i terapeutických principů této masáže, připravilo centrum Tantra masáže Praha s.r.o. Standardy kvality a Etický kodex, které vám pomohou orientovat se při výběru vhodného masérského centra a vašeho tantrického průvodce.
STANDARDY KVALITY TANTRICKÉ MASÁŽE

1. Cíle a zásady poskytovaných tantrických masáží

1. Definice pojmu tantrická masáž

1.1. Tantrická masáž je komplexní rituál, zahrnující duševní i tělesnou stránku klienta. Jejím nosným prvkem je atmosféra, navazující na dávnou tantrickou tradici, kdy se tantrické rituály odehrávaly přímo v chrámu Bohyně lásky a měly posvátný význam. Rituál nabízí klientovi možnost vystoupení z běžných společenských rolí a ztotožnění se s bytostným mužským či ženským principem, díky čemuž se člověk stává ve svých projevech svobodnější a více autentický. Masáž dále rozvíjí smyslové vnímání přijímajícího zejména pak haptickou sensitivitu celého těla, citlivost na vnímání zvukové harmonie a rozvíjení čichových prožitků. Při masáži jsou k tomuto účelu používány aromaterapeutické silice, teplé žínky, pštrosí pírka, v některých delších masážích pak i hudební nástroje. Během celé tantrické masáže je vitální energie již od začátku probouzena, udržována a rozváděna do celého těla. Masáž se v principu snaží o rozvoj citlivosti a vnímavosti k vlastnímu tělu a prožitkům, což následně pomáhá být vnímavější i vůči druhým lidem, zejména partnerovi.

1.2. Při tantrické masáži je role tantrické masérky či maséra specifická. Stává se průvodkyní či průvodcem, který uvádí klienta do rituálu, seznamuje jej s principy tantrického učení a tantrické masáže, ale i jejími hranicemi. Učí jej správně dýchat a dechem jej také provází, čímž mu pomáhá vstupovat do kontaktu s vlastním tělem a pocity a prožít pocit hluboké relaxace a meditativního stavu „puštění kontroly“ při samotné masáži.

1.3. V rámci tantrického učení a holistického přístupu k člověku je do tantrické masáže zahrnuta také masáž intimních partií přijímajícího. Při jejich dotýkání přitom nejde o dosažení orgasmu, ale o prožitek hlubokého potenciálu sexuální životní síly. Přijímající se učí používat při této masáži tantrické dechové techniky a s jejich pomocí rozvádět přirozenou vitální energii po celém těle. Intimní masáž se vždy řídí pocity a hranicemi klienta a rámcem masáže. Tantrická masáž tedy není provozována za účelem uspokojení sexuálního pudu, ale za účelem kultivace sexuální energie. Přijímající vstupuje do rituálu seznámen s tímto přístupem.

1.4. Tantrická masáž má předem danou strukturu, která byla sestavena tak, aby tvořila smysluplný celek. Masírovaný neurčuje postup tantrické masáže, nicméně na jeho přání je možno některé prvky vynechat. Cílem tantrické masáže tedy není naplnění představ klienta, naopak je veden k odpoutání se od svých fantazií a očekávání. Učí se tedy vnímat prožitek TADY A TEĎ.

1.5. Při tantrické masáží neprobíhá sexuální styk mezi přijímajícím a dávajícím. Přijímající se nedotýká dávajícího a zůstává po celou dobu masáže v pasivní, přijímající roli. Masírující nevstupuje s přijímajícím do žádných vyjednávání ohledně možného sexuálního styku.

1.6. Nahota v tantře není vnímána v kontextu vizuální stimulace, vyjadřuje srozumění s vlastním tělem a přijetí sebe sama. Je znakem otevřenosti a umožňuje volný tok energie v těle, který je jedním z pilířů tantrického učení. Klient je při masáži nahý, masírující vědomě zachází s nahotou s ohledem na tantrické zkušenosti a vyzrálost přijímajícího. Klientům je umožněno se systematicky rozvíjet pod vedením tantrické průvodkyně (či průvodce), ale pochopitelně je možní i jednorázová zkušenost.

1.7. Tantrická masáž je určena pro muže, ženy i páry všech věkových skupin, bez rozdílu věku, barvy pleti či sexuální orientace. Partneři se v rámci tantrické masáže mohou zabývat mimo jiné také vztahovými tématy, jako jsou např. znovuobjevování vzájemné přitažlivosti, intimní komunikace, rozdílnost ženských a mužských sexuálních potřeb, vzájemné pochopení a tolerance aj.

1.8. Aby tantrická masáž mohla probíhat v požadované kvalitě, musí prostředí v němž se odehrává splňovat tato kritéria: klient se v něm musí cítit bezpečně a intimně, místo nesmí obsahovat podněty, které rozptylují pozornost, v masérně musí být přítomno pohodlné posezení pro vstupní rozhovor a závěrečnou reflexi, dále pak sprchu či vanu pro tělesnou očistu. Samotná masáž je prováděna na futonu, za zvuku doprovodné hudby a neměla by být rušena hlukem zvenku. Vhodné jsou dobově a tematicky laděné doplňky a zařízení prostoru. Masáž se musí odehrávat v pro tyto účely schválené provozovně, splňující všechny hygienické podmínky pro poskytování masérských služeb.

2. Cíle tantrické masáže

 • Celkový pocit hluboké a přetrvávající relaxace.
 • Pocítění vlastní sexuální síly.
 • Získání praktických vědomostí o tom, jak se svou sexuální energií tantricky pracovat.
 • Prožitek úcty a respektu k sobě samému i dávajícímu.
 • Získávání kladného vztahu k vlastnímu tělu.
 • Učení se otevřené komunikaci o vlastních pocitech a potřebách.
 • Získání úcty k otázkám intimity.
 • Odstranění studu.
 • Ponoření se do prožitku tady a teď.
 • Navození meditativního stavu „puštění“ kontroly a nechávání věcí volně plynout.
 • Vystoupení ze společenských rolí - hledání vlastního autentického já.
 • Znovuobjevení sexuálního zájmu o partnera.
 • Inspirace v partnerském vztahu, pochopení vlastních potřeb i potřeb partnera.

3. Léčivé účinky tantrické masáže

 • Uvolňuje od hlubokého stresu, pomáhá zbavovat úzkosti a strachu ze života.
 • Uvolňuje svalové napětí, podporuje správné fungování oběhového a cévního systému, pomáhá při regeneraci.
 • Odbourává psychické bloky a pomáhá při léčbě nefyziologických problémů s otěhotněním.
 • Má kladný vliv při poruchách erekce.
 • Pomáhá při potížích s předčasnou ejakulací.
 • Léčí problémy s prostatou.
 • U žen pomáhá při neschopnosti dosáhnout orgasmu či při bolestivém sexuálním styku vlivem nedostatečného uvolnění.

4. Zásady tantrické masáže

4.1. Tantrická masáž potřebuje k naplnění svých cílů mimo jiné také dostatek času. Minimem je 90 min na samotnou masáž a 30 min pro rozhovor s klientem a relaxaci. Tedy nejkratší plná tantrická masáž čítá 2 hod čistého času přímé práce s klientem. Takováto masáž zahrnuje seznamovací rituál, při kterém se klient učí tantrické dechové techniky, dále pak tzv. „exit masáž“ pro uvolnění napětí a stresu, poté následuje omývání horkými ručníčky pro prohřátí svalů. Toto omývání má zároveň rituální a oslavný význam. Hlavní částí masáže je pak olejová masáž celého těla, včetně zadečku, chodidel, hlavy, obličeje, ale také intimních partií. Důraz je kladen na procítění těla jako celku, uvolnění fyzické i psychické a prožití vědomé práce se sexuální energií. Pro hlubší a intenzivnější práci jsou vhodné masáže v délce 3 – 3,5 hod.

4.2. Jakékoliv masáže kratší než 2 hod práce s klientem, zahrnující také masáž intimní nelze tedy nazývat tantrou, protože v takto krátkém časovém úseku není možné naplnit stanovený obsah tantrické masáže – tedy její jednotlivé kroky, které na sebe navazují a mají v ní svůj význam.

4.3. Výjimku tvoří seznamovací masáže, které mohou trvat pouze 60 min + 30 min pro rozhovor, tedy 90 min setkání, kdy ale nedochází k masáži intimních partií klienta. Tyto masáže lze taktéž označit za tantrické. Svou délkou splňují spíše seznamovací účel. Důraz jezde kladen na výuku dechových technik, vytvoření důvěry a celkovou relaxaci klienta.

4.4. Do tantrické masáže nepatří mazlení ani intimní doteky přijímajícího s masérkou či masérem. Masérka není předmětem tantrické masáže a intimní doteky s ní si tedy nelze kupovat ani jí k ním jakkoliv jinak nutit. Tantrická masáž je o prožitku přijímající role, zaměření se pouze na své vlastní prožívání a sledování vlastního vnitřního procesu. Tantrická masáž není o prožívání erotické výměny s druhým člověkem.

4.5. Tantrická masáž není hlazení ani intuitivní dotýkání bez znalosti anatomie, rámce a konkrétních masérských technik. Často při ní dochází k uvolnění fyzických i psychických bloků, pro které je nutná znalost práce s tělem. Tantrická masáž však není ani technicky dobře provedená masáž bez akceptace duchovního a rituálního rámce (atmosféra, přístup, duchovní význam). Tedy nelze ji pojímat jako spojení klasické masáže zakončené intimní masáží s ejakulací.

4.6. Cílem tantrické masáže není orgasmus, nelze si jej tedy „objednat“ a nelze jej ani klientům slibovat. Je nezbytné zachovat princip naprosté bezúčelnosti a sledování aktuálních pocitů „tady a teď“ se kterými se při masáži pracuje.

4.7. Tantrická masáž se vylučuje s připlácením za sexuální služby (sex, orální sex atp.).

4.8. Tantrickou masáž nelze provádět bez vstupního rozhovoru, kdy je klient informován o průběhu a záměru tantrické masáže a kdy jsou také stanoveny její hranice. Nezbytná je také následná reflexe pocitů a prožitků klienta, pokud tento není proti tomu.

4.9. Tantra masáž působí terapeuticky a léčivě na řadu psychických i fyzických potíží, ale nemůže nahradit psychoterapii ani s ní být zaměňována.

4.10. Tantrická masáž nesmí být prováděna nezletilými ani nezletilým.

4.11. Tantrická masáž nesmí být prováděna pod vlivem alkoholu či omamných látek.

5. Průběh tantrické masáže

5.1. Tantrická masáž vždy začíná rozhovorem, který je nezbytnou součástí celého setkání. Jeho účelem je seznámení všech zúčastněných, navození pocitu důvěry a bezpečí, práce se zakázkou a nezbytné předání informací, tvořících rámec tantrické masáže. Při rozhovoru masér či masérka:

 • Sděluje informace o původu, cílech a historii tantry.
 • Pracuje s motivy klienta (proč přišel, co chce zažít).
 • Sděluje průběh masáže, cíle a principy.
 • Stanovuje rámec.
 • Pomáhá nahlížet pocity a prožitky klienta.
 • Nabízí nové podněty na základě zhodnocení situace, potřeb a dosavadních zkušeností klienta.
 • Aplikuje tantrické techniky s cílem poskytnout klientovi novou – tantrickou zkušenost.
 • Učí klienta tantrickým dýchacím technikám a podporuje jej pomocí svého dechu, což vede k tomu, že klient začíná více cítit vlastní tělo a prožívat aktuální emoce.
 • Při masáži provází klienta také slovem a podporuje jej v jeho prožitku.

5.2. Následuje vstupní rituál tantrické masáže, který je prováděn ve stoje. Tento rituál slouží k  získání a upevnění důvěry mezi přijímajícím a dávajícím, tentokrát neverbální formou, ale má také spirituální a psychologický význam. Vzbuzuje pocit oslavy a úcty k přijímajícímu, navozuje atmosféru setkání dvou lidí, kdy jeden toho druhého jemně, ale jistě vede. Dochází také k prvnímu seznámení s dechovými technikami tantrické práce s energií.

5.3. Poté je přijímající uložen na futon. Následující tantrická masáž je v pravém slova smyslu masáží. V závislosti na zvolené délce masáže do této části patří např. práce s horkými ručníky a lávovými kameny, prvky bioenergetiky, olejová masáž celého těla spojující prvky z masáže klasické, thajské, havajské, tantricko-taoistické, indické masáže hlavy a obličeje. Zahrnuto je celé tělo přijímajícího, včetně intimních partií. Je zde kladen důraz na procítění těla jako celku. Ke správnému provedení celé masáže je třeba plné pochopení principů tantrického rituálu a schopnost jejich aplikace v praxi. Neméně důležitá je vlastní zkušenost a prožitek, spolu se schopností vnímat osobnost klienta nejen po fyzické, ale také psychické a duchovní stránce, tedy jako svébytný celek, ze kterého nelze ani jednu složku vynechat. Klient je po celou dobu podporován v dechu a prožitku. Všechny jeho pocity jsou akceptovány a podporovány. Klient tak zažívá pocit, že může být plně sám sebou. Mizí pocit studu a akcent na jakýkoliv cíl či výsledek. Klient se dostává do stavu hluboké relaxace.

5.4. Neméně důležitou částí je relaxace a reflexe prožité zkušenosti po masáži. Klient je po koupeli u šálku čaje masérkou dotazován na jeho prožitky. Masérka pomáhá klientovi zážitek zpracovat a přenést jeho kladné efekty do běžného života. Na klienta není vyvíjen žádný nátlak, pokud z jakéhokoliv důvodu o svých zážitcích mluvit nechce, není do toho nucen. Míra otevřenosti je tedy zcela dobrovolná.

6. Nejčastější zakázky klientů tantrického centra

 • Chci se ponořit se do prožitku meditace
 • Chci dát průchod vlastním pocitům a projevům těla a tělesnosti
 • Chci nechat věci plynout, o nic se nesnažit
 • Chci být provázen (naučit se jak dýchat, jak se otevřít, jak se uvolnit)
 • Chci být v kontaktu se svým tělem a užít si svoji sexuální sílu
 • Chci dát partnerovi zajímavý dárek
 • Chci s partnerem otevřít komunikaci o intimních otázkách a vzájemných potřebách
 • Chceme se naučit tantrické techniky a používat je ve vztahu
 • Chceme oživit náš vztah a zbavit jej stereotypů
 • Chceme obohatit naši sexualitu a získat inspiraci
 • Náš vztah se vyčerpal, chceme najít naši „červenou niť“
 • Mezi mnou a partnerem je propast, nevíme, jak ji překročit
 • Nedokážu mluvit o svých intimních pocitech
 • Chybí mi doteky
 • Příliš pracuji, poslední dobou se nedokážu uvolnit
 • Mám strach z žen
 • Mám problémy s prostatou
 • Předčasně ejakuluji
 • Mám potíže s erekcí
 • Potřebuji se zrelaxovat
 • Byla jsem týraná, zneužitá, mám strach z mužů
 • Nemám ráda svoje tělo, nezasloužím si prožívat rozkoš
 • Trpím osamělostí a depresemi
 • Mám strach z intimity
 • Stydím se
 • Nevím co je intimita

2. Ochrana práv osob

1. Dobrovolnost a respektování práv zúčastněných

1.1. Tantrická masáž je poskytována i přijímána dobrovolně. Žádný z jejích účastníků k ní nesmí být nikterak nucen ani přesvědčován.

1.2. Klient může tantra masáž kdykoliv přerušit či ukončit a to bez udání důvodu. Není nucen cokoliv vysvětlovat, pokud sám nechce.

1.3. Masér či masérka mohou masáž přerušit či ukončit pokud klient nerespektuje předem sdělené hranice tantrické masáže, zejména dodržování pasivní role při masáži či se opakovaně pokouší maséra či masérku přesvědčit k sexuálním službám.

2. Zletilost

2.1. Tantrická masáž nesmí být poskytována nezletilou osobou ani nesmí být poskytnuta nezletilému.

3. Ochrana osobních údajů

3.1. Tantrické centrum neuchovává údaje o klientech, zejména pak jejich jména, telefonní čísla či emailové adresy bez jejich písemného souhlasu.

3.2. Údaje, které centrum od klienta získá pro účel objednávky, po skončení masáže dále neuchovává.

3.3. Všichni pracovníci centra jsou vázání přísnou mlčenlivostí a nikdy nesdělí totožnost klienta či údaje o něm třetí osobě (mimo centrum).

3. Jednání se zájemcem o tantra masáž

1. Informovanost klienta

1.1. Zájemce o tantra masáž musí být vždy předem informován o tom, co tantrická masáž obsahuje, jaký je její záměr, průběh a tradice.

1.2. Předem jsou sděleny také hranice tantrické masáže.

1.3. V případě rozdílných očekávání je klientovi vysvětleno, co mu centrum, resp. tantrická masáž nabídnout může a co naopak nikoliv.

1.4. Klient má právo pokládat upřesňující otázky týkající se tantrické masáže i sdělit, co ho na masáž přivádí, pokud sám chce.

2. Vstřícný přístup a respekt

2.1. S klienty musí být vždy jednáno vstřícně a s respektem a to i v případě, pokud klient pokládá otázky a požadavky na služby za hranicemi tantrické masáže. Klientovi v tomto případě musí být především vysvětlen rozdíl mezi tantrickou masáží a erotickými službami včetně toho, co mu tantrická masáž může přinést. Pokud klient nadále trvá na službách za hranicemi tantrické masáže, je mu sděleno, že mu takovéto služby poskytnout nemůžeme a s klientem se rozloučíme.

2.2. Klient nikdy nesmí být odsuzován za své otázky či sdělení o své osobě. Vzhledem k intimnímu charakteru tantrických masáží je ke sdělením klientů přistupováno citlivě, ohleduplně a bez posuzování.

4. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování tantrické masáže

1. Právo na stížnost

1.1. Klient má právo si v případě nespokojenosti s kvalitou či provedeném tantrické masáže stěžovat. Místo, kam může svou stížnost či připomínky zaslat musí být uvedeno na webových stránkách provozovatele centra. U kontaktu by mělo být uvedeno, kdo případné stížnosti vyřizuje.

1.2. Pokud je centrum členem asociace pro tantrické masáže, musí být uveden také kontakt na pracovníka asociace, který má na starosti stížnosti klientů.

1.3. Klientovi bude zasláno vyřízení a posouzení jeho stížnosti do 30 pracovních dní a to písemně mailem či na udanou adresu.

1.4. V případě nejasností může být klient dotázán odpovědným pracovníkem na podrobnosti jeho stížnosti.

5. Personální a organizační zajištění tantrické masáže

1. Prostředí a podmínky tantrické masáže

1.1. Tantrická masáž je stejně jako jakékoliv jiné masáže považována za činnost epidemiologicky závažnou a spadá tedy pod zákon O ochraně veřejného zdraví (Zákon č. 258/2000 Sb.). Centrum pro tantrické masáže musí být zkolaudováno příslušnou hygienickou stanicí a musí se řídit platným provozním řádem centra. Provozovna musí být řádně schválena a označena také pro účely živnostenského úřadu.

1.2. Místnost, ve které je tantrická masáž prováděna by měla s ohledem na kulturní tradici a práci s intimními rovinami klienta nabízet zejména pocit soukromí. Nesmí v ní být např. slyšet hluk z dalších maséren aj. Místnost by měla být vybavena sprchou či vanou pro očistu před a po masáži.

2. Vzdělání a kvalifikace

2.1. Tantrická masérka musí splňovat tyto požadavky:

 • Má ukončené středoškolské vzdělání.
 • Absolvovala kurz klasické masáže akreditovaný MŠMT.
 • Absolvovala kurz tantrické masáže vedený kvalifikovaným lektorem.
 • Pravidelně, minimálně 1 x 2 měsíce konzultuje svou práci s kvalifikovaným lektorem, účastní se pravidelných skupinových či individuálních supervizí pod vedením supervizora.
 • Má znalosti a vlastní zkušenosti z oblasti tantrického učení, zejména jeho principů, významů a přínosů pro klienta.
 • Dovede vést rozhovor, pracovat se zakázkou, klást otázky, konstruktivně uvažovat, autenticky a spontánně reagovat, srozumitelně vysvětlit tantrické principy a techniky i jednotlivé fáze a obsah masáže, reflektovat dění a citlivě klientovi poskytnout zpětnou vazbu, dodržet hranice a časový rámec masáže.
 • Je schopná přiměřeně reagovat na aktuální psychický stav klienta.
 • Je zručná v masérském umění, dovede pracovat s tělem, zná anatomii a tělesnou strukturu.
 • Zastává a aplikuje terapeutický přístup ke klientům.
 • Dodržuje etický kodex tantrické masáže.
 • Nikdy nenabízí klientům sexuální služby.
 • Průběžně zvyšuje svou kvalifikaci.
 • Nepracuje v porno-průmyslu, nenabízí erotické masáže, nepracuje jako prostitutka.
 • Nezbytnými vlastnostmi jsou osobnostní zralost, psychická stabilita, schopnost empatie a srozumitelná mluva.
 • V případě, že centrum poskytuje tantrické masáže také zahraniční klientele, je třeba plynule hovořit příslušným jazykem.

2.2. Kvalifikovaný lektor tantrické masáže musí splňovat tyto požadavky:

 • Má ukončené středoškolské vzdělání.
 • Absolvoval kurz klasické masáže akreditovaný MŠMT.
 • Absolvoval celkově nejméně 600 hod odborného masérského vzdělání.
 • Absolvoval minimálně roční systematický tantrický výcvik  v uzavřené skupině.
 • Absolvoval sebe-zkušenostní kurz či výcvik v oblasti sociálních dovedností a vztahů (např. psychoterapeutický výcvik či sebe-zkušenostní výcvik pro pomáhající profese).
 • Má alespoň 2letou zkušenost s lektorskou činností.
 • Má alespoň 3letou vlastní masérskou praxi v oboru tantrické masáže.

2.3. Supervizor musí splňovat tyto požadavky:

 • Má ukončené vysokoškolské vzdělání v humanitním oboru.
 • Absolvoval akreditovaný 5letý psychoterapeutický výcvik zaměřený na tělo (Bodyterapie).
 • Absolvoval supervizní výcvik.
 • Má minimálně 3letou vlastní terapeutickou praxi.

6. Profesní rozvoj

1. Průběžné zvyšování kvalifikace

1.1. Masérky i maséři průběžně doplňují své vzdělání v oblasti masáží a práce s tělem, tantrického učení i psycho-sociálních dovedností. Kopie certifikátů předkládají provozovateli centra.

1.2. Údaje o navštívených seminářích a vzdělávacích akcích či výcvicích by měly být dostupné na webových stránkách tantrického centra, na požádání klienta pak doložené příslušnými certifikáty.

7. Nouzové a havarijní situace

1. Požárně-bezpečnostní řešení

1.1. Tantrické centrum musí mít vypracované požárně-bezpečnostní řešení, schválené hasičským sborem příslušným pro danou lokalitu.

1.2. Toto řešení musí být centrem dodržováno, včetně kontroly data exspirace hasicích přístrojů.

8. Zvyšování kvality služeb tantrického centra

1. Kontrola kvality poskytovaných masáží

1.1. Provozovatel centra nese odpovědnost za kvalitu poskytovaných tantrických masáží. Průběžně tedy kontroluje kvalitu služeb centra, případně k tomuto úkolu zmocní kvalifikovaného lektora. V případě zjištění nedostatků neprodleně sjedná nápravu.

1.2. V případě stížnosti je provozovatel centra povinen záležitost prošetřit a vyvodit z ní patřičné důsledky.

2. Rozvoj centra

2.1. Tantrické centrum pro své masérky a maséry pořádá pravidelné vzdělávací semináře v oblasti terapie, péče o tělo, sexuální a vztahové problematiky a psychohygieny, zajišťuje supervize masérského týmu, kontroluje a pomáhá plánovat individuální vzdělávací plán masérů a masérek.

2.2. Centrum přichází s novými službami a reaguje na zpětné vazby a potřeby klientů.
ETICKÝ KODEX TANTRICKÉ MASÁŽE

1. Informovanost klienta

 • Masér či masérka vysvětlí klientovi, co jej při rituálu tantrické masáže čeká, jaké má tato masáž principy, původ a tradici a co od ní může očekávat a co naopak nikoliv.
 • Masér či masérka jasně vymezí hranice a průběh celého rituálu tantrické masáže. Klient je srozuměn s tím, že je-li mu něco během masáže nepříjemné, může to kdykoliv sdělit a masér či masérka to budou plně respektovat.

2. Práce se zakázkou

 • Masér či masérka se zeptají co k nám klienta či klientku přivádí, v čem by chtěli aby jim tantrická masáž pomohla a co při ní chtějí zažít.
 • Empaticky pracují s tématem, které klient či klientka přinesou a sdělí, zda s tímto tématem umějí pomoci a jak.
 • Nepřijatelné zakázky odmítnou a znovu vymezí hranice tantrické masáže. Zaměřují se na pochopení jejích principů a přínosů.

3. Důvěrnost sdělení

 • Při rituálu tantrické masáže musí být vždy zachována ochrana soukromí klientů, týkající se jejich totožnosti i intimních témat, které přinesou.
 • Tyto skutečnosti nesmí být sděleny třetí osobě.

4. Dodržování hranic a rámce tantrické masáže

 • Všechny nabídky a variace tantrické masáže jsou specifikovány na webových stránkách či v tištěných materiálech tantrického centra. V centru nejsou klientům nabízeny žádné další služby.
 • Klientovi nesmí být poskytovány sexuální služby, jako jsou sexuální styk (koitus), orální či anální sex, dotýkání se masérky ani žádnou jinou formu erotické výměny a to zdarma ani za úplatu.

5. Dodržováni hygienických standardů tantrické masáže

 • Masér či masérka pečlivě dbají o osobní hygienu. Před každou masáží se osprchují, umyjí si ruce mýdlem a ošetří je antibakteriálním gelem a krémem.
 • V případě zranění rukou jsou při masáži použity latexové rukavičky.
 • Centrum plně dodržuje všechny předepsané hygienické standardy a platný provozní řád, schválený hygienickou stanicí, ke které centrum přináleží. Jedná se zejména o důkladnou desinfekci všech ploch a povrchů v masérně, včetně sprchy či vany, používání čistého, vyžehleného prádla pro každého jednotlivého klienta i kvalitních a schválených masážních olejů.

Napsala Bc. Michaela Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka (10 let praxe), autorka terapeutické tantrické masáže techniky „Inner wave“, lektorka masáží. Číst více

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2023, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!