Tantra masáže Praha s.r.o.

Tantra masáže Praha
Luxusné orientálne prostredie v centre Prahy
Vyberte si niektorú z našich dizajnových masérskych miestností.
Odhaľte tajomstvo dotyku
Tantrická masáž prebudí vaše zmysly a naplní vás vzrušením i nehou.
Uvoľnenie, relaxácie, vzrušenie
Prebuďte svoju životodarnú sexuálnu energiu.
Originálny darček
Darujte nezabudnuteľný zážitok.
Tantra masáže Praha
... a life-changing experience.

Škola tantra masáže Praha - najbližší kurzy tantrické masáže

Jak uspokojit (nejen) muže, 3.–4. 3. 2018 Tantrický kurz pre ženyikona video

Jak uspokojit (nejen) muže

Ob­jev­te s námi sta­ro­by­lá ta­jem­ství pros­lu­lých tan­tric­kých kněžek lásky a staň­te se ne­odo­la­tel­nou mi­len­kou, kte­rou již ne­pus­tí ze své ná­ru­če. Zasvětíme vás do ta­jem­ství muž­ské se­xu­ali­ty a předáme prak­tic­ké ná­stro­je pro ne­za­po­me­nu­tel­né ve­če­ry plné vášně. Už nikdy ne­bu­de­te tápat v tom, co muži vlastně chtějí! Čítať viac

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“, 9.–11. 3. 2018 Komplexné výučba základov tantrické masáže v zmiešanej skupine.ikona video

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Na­uč­te sa kúzlu tan­tric­ké ma­sá­že a spoz­naj­te ti­sí­ce rokov staré ume­nie po­svät­né se­xu­ali­ty. Kurz tan­tric­ké ma­sá­že Od do­ty­ku k in­ti­mi­te je vhod­ný pre bu­dú­ci tan­tric­ké te­ra­pe­uty i jed­not­liv­ca a páry, ktorí chcú obo­ha­tiť svoj život a pri­ná­šať sebe aj par­tne­ro­vi ra­dosť a po­te­še­nie. Tan­tric­ká masáž je zá­žit­kom, na ktorý sa ne­za­bú­da. Do­praj­te si pre výuku in­ti­mi­tu, sú­kro­mie a in­di­vi­du­ál­ny prí­stup. Čítať viac

Tajomstvo tantrického milovania: 3h večerný kurz pre páry, 12. 3. 2018 3h tantrický kurz pro páry

Tajomstvo tantrického milovania: 3h večerný kurz pre páry

Milujete sa menej často, než by ste chceli? Túžite zažiť niečo netradičné? Zabudnite na všetko, čo ste kedy počuli o sexe a objavte s nami tajomstvo starodávnych tantrických techník, ktoré posunú váš sexuálny život ďaleko za hranice vašej doterajšej skúsenosti. Čítať viac

Ako uspokojiť (nielen) mužov: 3h tantrický kurz pre ženy, 19. 3. 2018 3h tantrický kurz pre ženy

Ako uspokojiť (nielen) mužov: 3h tantrický kurz pre ženy

Trojhodinové tantrické stretnutia v ženskom kruhu plné užitočných tipov, ktoré obohatia váš sexuálny život a zasvätí vás do tajomstva tantrického učenia. Naučte sa porozumieť mužskej sexualite tak, ako ju nepoznáte. Odmenou vám budú chvíle plné potešenia a nečakané extáze. Čítať viac

Kurz tantrického sexu pro páry, 7.–8. 4. 2018 Tantrický kurz pre páryikona video

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­tric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha důle­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám přinese nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit naplnění, po kte­rém s par­tne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­cipům tan­tric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se zt­ra­tí­te v množ­ství nád­her­ných doteků, vr­chol­ném opo­je­ní smyslů i jeden ve dru­hém. Čítať viac

Po čom ženy túžia: 3h tantrický kurz kurz pre odvážnych mužov, 9. 4. 2018 3h tantrický kurz pro muže

Po čom ženy túžia: 3h tantrický kurz kurz pre odvážnych mužov

Odhaľte s nami tajomstvo ženskej túžby a staňte sa nielen mužom jejho srdca, ale aj hrdinom jej spálne. Skúsená tantrická lektorka vám prezradí, po čom ženy vlastne túžia a naučí vás, ako z vašej priateľky urobiť vášnivú milenku, ktorá splní všetky vaše tajné priania. Čítať viac

Kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“ pre ženy, 11.–13. 5. 2018 Komplexná výučba základov tantrické masáže v ženskej skupine.ikona video

Kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“ pre ženy

Tan­tric­ká masáž vy­ža­du­je veľa ot­vo­re­nos­ti a dô­ve­ry, ktorá sa po­stup­ne s na­ši­mi skú­se­nos­ťa­mi roz­ví­ja a zväč­šu­je. Pre mnoho žien je však spo­čiat­ku prí­jem­nej­šie pre­skú­ma­vať lie­či­vé ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že najprv v žen­skom kruhu, v kto­rom vy­tvo­rí­me bez­peč­né a dô­ver­né pro­stre­die. Masáž sa bu­de­te učiť na sebe na­vzá­jom, v prí­pa­de zá­uj­mu bude na záver kurzu po­zva­ný muž­ský model. Čítať viac

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“ Pokročilé techniky tantrické masáže pre absolventov základného kurzu.

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“

Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že Od do­ty­ku k in­ti­mi­te je ur­če­ný pre všet­kých, ktorí chcú svoje skú­se­nos­ti z tan­tric­ké ma­sá­že ďalej roz­ví­jať. Zá­klad­ný­mi té­ma­mi sú: lá­vo­vé ka­me­ne a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že telom ako sú­časť tan­tric­ké ma­sá­že, tan­tric­ká masáž obo­ha­te­ná o ri­tu­ál zmys­lov, in­špi­rá­cie z ta­ois­tic­kej ma­sá­že, tech­ni­ka správ­ne­ho dý­cha­nia ai. Čítať viac

Cesta ku koreňom aneb 20 dní v Ázii Sebepoznávací kurz tantrické masáže v exotickom Thajsku.

Cesta ku koreňom aneb 20 dní v Ázii

Na­uč­te sa kúzlu tan­tric­ké ma­sá­že upro­stred tro­pic­ké­ho raja, ďa­le­ko od všet­kých sta­ros­tí a na­čer­paj­te novú ener­giu a ra­dosť zo ži­vo­ta! Pri­pra­vi­li sme pre vás 20 ne­za­bud­nu­teľ­ných dní na­prieč Thaj­skom, v kto­rých si uži­je­te 10 denný kurz tan­tric­ké ma­sá­že na pre­krás­nom sl­neč­nom os­tro­ve Ko Samui a 10 dní pu­to­va­nia za str­hu­jú­ci­mi chrá­my i exo­tic­kou prí­ro­dou. Čítať viac

Cesta ženy k intimite Víkend nahé jogy a kurzu tantra masáže pre ženy.

Cesta ženy k intimite

Vy­daj­te sa s nami na ob­jav­nú cestu hľa­da­nia te­les­nej in­ti­mi­ty a pod­sta­ty žen­skej zmy­sel­nos­ti v pre­krás­nom hor­skom ho­te­li upro­stred prí­ro­dy. Čaká vás vý­uč­ba zá­kla­dov tan­tric­ké ma­sá­že, re­la­xá­cia, me­di­tá­cia i cvi­če­nie nahé jogy, ktorá vás pri­ve­die bliž­šie k sebe samej. To všet­ko v bez­peč­nom kruhu žien. Ma­xi­mál­ny počet miest v sku­pi­ne je 14. Čítať viac

Po čem ženy touží Tantrický kurz pre mužovikona video

Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy po­chá­ze­jí z jiné pla­ne­ty? Všech­no, co jste kdy chtěli vědět o že­nách, ale báli jste se zep­tat. Čítať viac

Padesát odstínů tantry Tantrický kurz pre jednotlivcov i páryikona video

Padesát odstínů tantry

Tou­ží­te pro­žít hlu­bo­ké ode­vzdá­ní se par­tne­ro­vi? Láká vás pocit zt­rá­ty kon­tro­ly? Vzru­šu­je vás před­sta­va do­mi­nan­ce a moci? Na­uč­te se s námi prin­cipům do­mi­nan­ce a sub­mi­si­vi­ty a pro­žij­te své ne­jod­vážnější fan­ta­zie, které vám přine­sou dosud ne­poz­na­ný pocit naplnění. Čítať viac

Viac

Tantra masáž s kňažkami nášho chrámu

Tantra masáž s kňažkami nášho chrámu

Tantrická masáž s kňažkami je určená pre všetkých, ktorí si chcú vybrať v akej atmosfére bude rituál tantrické masáže prebiehať. Vyberte si kňažku, ktorá svojím naladením najlepšie zodpovedá vašim potrebám! Čítať viac

Tantra masáž ako rituál zasvätenia

Tantra masáž ako rituál zasvätenia

Mystický rituál, ktorý urobí z vašej tantrické masáže naozaj nezabudnuteľný zážitok. Rituálne prebúdzanie zmyslov a luxusná tantrická masáž s kúpeľov ocenia aj naozaj nároční klienti! Čítať viac

Štvorručná a viacručná masáž

Štvorručná a viacručná masáž

Využite zľavy až 110 € a doprajte si zážitok dokonalej harmónie štvorručne tantrické masáže s dvoma viac masérkami naraz. Načerpajte energiu a straťte sa v množstve nádherných dotykov! Čítať viac

E-shop

E-shop

Zapáčili sa vám tantrické masáže natoľko, že chcete potešiť priateľa vlastnoručnou masážou? Všetko, čo na tantra masáž potrebujete nájdete teraz v našom e-shope. Čítať viac

Luxusné zážitkové masáže

Luxusné zážitkové masáže

V našom Tantra wellness nejdete teraz aj najobľúbenejšie luxusné masáže a Spa procedúry z tajomného Orientu, slnečné Havaja či exotické Polynézie. Nechajte sa hýčkať a užite si s nami aj tieto masáže z našej ponuky! Čítať viac

Aromaterapeutické kúpele

Aromaterapeutické kúpele

Blahodarne účinky kúpeľov poznala už kráľovná Kleopatra. Doprajte si niektorú z našich luxusných kúpeľov a doplňte svoju masáž o prekrásnu relaxáciu v našej pohodlnej vani v tvare srdca. Čítať viac

Predstavujeme nové masérky

Luna
Lucie
Elen
Martina

Čo je Tantra masáž?

Tantra masáž v sebe spája prvky starodávnych tantricko-taoistických techník a klasické masáže, s atmosférou zmyselného, intímneho rituálu, ktorý rozprúdi vašu energiu a naplní vás vzrušením, nehou i pocitom životnej sily a inšpirácie. Tantrická masáž je založená na osobnom prístupe, citlivé pozornosti i hlbokých znalostiach práce s energiou, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa do objavovania extatických zážitkov a intimity vlastného tela. Čítať viac

Pred začiatkom tantrické masáže

Aby bola vaša masáž čo najkrajším zážitkom, pripravili sme pre vás niekoľko základných informácií, ktoré vám pomôžu plne si masáž vychutnať. Čítať viac

Priebeh tantra masáže

Súčasťou tantra masáže sú rôzne druhy dotyku, od jemných až po dynamické. Zažijete masáž hlavy a uší, omývanie horúcimi ručníčkami, použitie špeciálnych aromaterapeutických silíc, vôní, períčiek, prírodných vyživujúcich olejov a samozrejme aj intímnu masáž joni či lingamu. To všetko za zvuku príjemnej hudby, v pokojnom a nerušenom prostredí. V centre je možné sa osprchovať. Všetko čo je pro tantra masáž potreba je v našom centre pre vás k dispozícii. Čítať viac

Tantra masáže pre firmy

Dajte svojim partnerom aj významným zamestnancom najavo, že im naozaj rozumiete a venujte im zážitok, na ktorý nezabudnú.

Pri pravidelnej spolupráci zľava 10-25%!

Tip na darček

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google + Yelp

© 1998 - 2018, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!