Tantra masáže Praha s.r.o. - Škola tantra masáže

Individuálne programy
pre osobný rozvoj

Vy­ber­te si nie­kto­rý z na­šich in­di­vi­du­ál­nych vý­uč­bo­vých prog­ra­mov a na­uč­te sa kúzlu tan­tric­ké ma­sá­že v takom roz­sa­hu, ktorý je pre vás uži­toč­ný a v ter­mí­ne, ktorý vám vy­ho­vu­je. in­di­vi­du­ál­ne prog­ra­my sú vhod­né pre všet­kých, ktorí sa chcú učiť vlast­ným tem­pom a nech­cú sa ni­ko­mu pris­pô­so­bo­vať. Sú vhod­né pre jed­not­liv­cov, páry i malé sku­pi­ny.

Výučba v malej skupine

Máte radi prek­va­pe­nia, chce­te spoz­nať no­vých ľudí a pri­ťa­hu­je vás sku­pi­no­vá at­mo­sfé­ra? Potom je táto forma vý­uč­by ur­če­ná práve pre vás. Stret­nu­tie s no­vý­mi ľuďmi pri­ná­ša nové in­špi­ra­tív­ne zá­žit­ky. Na­uč­te sa kúzlo tan­tric­ké ma­sá­že v malej sku­pi­ne pre ktorú je cha­rak­te­ris­tic­ký pod­po­ru­jú­ci a re­špek­tu­jú­ci prí­stup. Vý­uč­ba pre­bie­ha v nami or­ga­ni­zo­va­ných ter­mí­noch.

Tantrická masáž
v profesionálnej praxi

Chce­te sa stať pro­fe­si­onál­ny tan­tric­kou ma­sér­ky či ma­sé­rom? Na­učí­me vás nie­len ume­nie ozaj­st­né tan­tric­ké ma­sá­že, ale aj to, ako te­ra­pe­utic­ky pri­stu­po­vať ku kli­en­tom či ako zvlád­nuť ob­tiaž­na témy, ktoré tan­tra masáž ako pro­fe­sie pri­ná­ša. ro ma­ji­te­ľa tan­tric­kých cen­tier po­nú­ka­me kurzy tan­tric­ké ma­sá­že pre ma­sér­ky ich cen­trá, vrá­ta­ne mož­nos­ti od­bor­nej su­per­ví­zie, kurzy pre re­cepč­né aj kom­plex­nú pod­po­ru pri bu­do­va­ní no­vé­ho cen­tra.

Škola tantrického sexu

Za­ží­va­te nie­ke­dy pocit, že váš se­xu­ál­ny život po­strá­da iskru a ne­pri­ná­ša vám vy­tú­že­nej vnú­tor­né na­pl­ne­nie? Chýba vám pri mi­lo­va­ní pocit vzá­jom­nej blíz­kos­ti? Mi­lu­je­te sa po­sled­nou dobou menej často, ako by ste chce­li? Za­bud­ni­te na všet­ko, čo ste kedy po­ču­li o sexe a ob­jav­te s nami ta­jom­stvo sta­ro­dáv­nych tan­tric­kých tech­ník, ktoré po­su­nú váš se­xu­ál­ny život ďa­le­ko za hra­ni­ce vašej do­te­raj­šej skú­se­nos­ti.

Rýchly sprievodca kurzy tantry a tantrické masáže Vyberte si ten najlepší kurz práve pre vás...

Kurzy pre:

  • Pre mužov
  • Pre ženy
  • Pre páry

Forma výučby:

  • Forma výučby:
  • Individuálna výučba
  • Skupinová výučba

Zaujíma ma:

  • Zaujíma ma:
  • Rozvíjanie vlastnej sexuality
  • Cesta profesionálne tantrické masáže

Odporúčané kurzy pre vás:

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Na­uč­te sa kúzlu tan­tric­ké ma­sá­že a spoz­naj­te ti­sí­ce rokov staré ume­nie po­svät­né se­xu­ali­ty. Kurz tan­tric­ké ma­sá­že Od do­ty­ku k in­ti­mi­te je vhod­ný pre bu­dú­ci tan­tric­ké te­ra­pe­uty i jed­not­liv­ca a páry, ktorí chcú obo­ha­tiť svoj život a pri­ná­šať sebe aj par­tne­ro­vi ra­dosť a po­te­še­nie. Tan­tric­ká masáž je zá­žit­kom, na ktorý sa ne­za­bú­da. Do­praj­te si pre výuku in­ti­mi­tu, sú­kro­mie a in­di­vi­du­ál­ny prí­stup. (Čítať viac)

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“ pre ženy

Tan­tric­ká masáž vy­ža­du­je veľa ot­vo­re­nos­ti a dô­ve­ry, ktorá sa po­stup­ne s na­ši­mi skú­se­nos­ťa­mi roz­ví­ja a zväč­šu­je. Pre mnoho žien je však spo­čiat­ku prí­jem­nej­šie pre­skú­ma­vať lie­či­vé ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že najprv v žen­skom kruhu, v kto­rom vy­tvo­rí­me bez­peč­né a dô­ver­né pro­stre­die. Masáž sa bu­de­te učiť na sebe na­vzá­jom, v prí­pa­de zá­uj­mu bude na záver kurzu po­zva­ný muž­ský model. (Čítať viac)

Kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“ pre ženy

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“

Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že Od do­ty­ku k in­ti­mi­te je ur­če­ný pre všet­kých, ktorí chcú svoje skú­se­nos­ti z tan­tric­ké ma­sá­že ďalej roz­ví­jať. Zá­klad­ný­mi té­ma­mi sú: lá­vo­vé ka­me­ne a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že telom ako sú­časť tan­tric­ké ma­sá­že, tan­tric­ká masáž obo­ha­te­ná o ri­tu­ál zmys­lov, in­špi­rá­cie z ta­ois­tic­kej ma­sá­že, tech­ni­ka správ­ne­ho dý­cha­nia ai. (Čítať viac)

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“

Cesta ku koreňom aneb 20 dní v Ázii

Na­uč­te sa kúzlu tan­tric­ké ma­sá­že upro­stred tro­pic­ké­ho raja, ďa­le­ko od všet­kých sta­ros­tí a na­čer­paj­te novú ener­giu a ra­dosť zo ži­vo­ta! Pri­pra­vi­li sme pre vás 20 ne­za­bud­nu­teľ­ných dní na­prieč Thaj­skom, v kto­rých si uži­je­te 10 denný kurz tan­tric­ké ma­sá­že na pre­krás­nom sl­neč­nom os­tro­ve Ko Samui a 10 dní pu­to­va­nia za str­hu­jú­ci­mi chrá­my i exo­tic­kou prí­ro­dou. (Čítať viac)

Cesta ku koreňom aneb 20 dní v Ázii

Cesta ženy k intimite

Vy­daj­te sa s nami na ob­jav­nú cestu hľa­da­nia te­les­nej in­ti­mi­ty a pod­sta­ty žen­skej zmy­sel­nos­ti v pre­krás­nom hor­skom ho­te­li upro­stred prí­ro­dy. Čaká vás vý­uč­ba zá­kla­dov tan­tric­ké ma­sá­že, re­la­xá­cia, me­di­tá­cia i cvi­če­nie nahé jogy, ktorá vás pri­ve­die bliž­šie k sebe samej. To všet­ko v bez­peč­nom kruhu žien. Ma­xi­mál­ny počet miest v sku­pi­ne je 14. (Čítať viac)

Cesta ženy k intimite

Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy po­chá­ze­jí z jiné pla­ne­ty? Všech­no, co jste kdy chtěli vědět o že­nách, ale báli jste se zep­tat. (Čítať viac)

Po čem ženy touží

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­tric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha důle­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám přinese nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit naplnění, po kte­rém s par­tne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­cipům tan­tric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se zt­ra­tí­te v množ­ství nád­her­ných doteků, vr­chol­ném opo­je­ní smyslů i jeden ve dru­hém. (Čítať viac)

Kurz tantrického sexu pro páry

Jak uspokojit (nejen) muže

Ob­jev­te s námi sta­ro­by­lá ta­jem­ství pros­lu­lých tan­tric­kých kněžek lásky a staň­te se ne­odo­la­tel­nou mi­len­kou, kte­rou již ne­pus­tí ze své ná­ru­če. Zasvětíme vás do ta­jem­ství muž­ské se­xu­ali­ty a předáme prak­tic­ké ná­stro­je pro ne­za­po­me­nu­tel­né ve­če­ry plné vášně. Už nikdy ne­bu­de­te tápat v tom, co muži vlastně chtějí! (Čítať viac)

Jak uspokojit (nejen) muže

Padesát odstínů tantry

Tou­ží­te pro­žít hlu­bo­ké ode­vzdá­ní se par­tne­ro­vi? Láká vás pocit zt­rá­ty kon­tro­ly? Vzru­šu­je vás před­sta­va do­mi­nan­ce a moci? Na­uč­te se s námi prin­cipům do­mi­nan­ce a sub­mi­si­vi­ty a pro­žij­te své ne­jod­vážnější fan­ta­zie, které vám přine­sou dosud ne­poz­na­ný pocit naplnění. (Čítať viac)

Padesát odstínů tantry

Umenie dotyku - základy tantrické masáže

Tan­tric­ká masáž je po­zván­kou do sveta zmys­lov, sta­rost­li­vos­ti, krásy a nehy. Je sku­toč­ným ob­da­ro­va­ním pri­jí­ma­jú­ce­ho, zá­žit­kom, ktorý ot­vá­ra dvere k no­vé­mu pre­ží­va­niu se­xu­ali­ty. Na­uč­te sa zá­kla­dy tan­tric­ké ma­sá­že a po­teš­te svoj­ho par­tne­ra zá­žit­kom, na ktorý sa ne­za­bú­da! (Čítať viac)

Umenie dotyku - základy tantrické masáže

Základný kurz tantrické masáže pre profesionálov

Práca tan­tric­ké ma­sér­ky či ma­sé­ra je krás­nou, zmys­lu­pl­nú prá­cou, ktorá pri­ná­ša ra­dosť a oži­ve­nie skrze úp­rim­ný a pri­jí­ma­jú­ci dotyk. Zá­klad­ný kurz pre pro­fe­si­onál­ne tan­tric­ké ma­sé­rov je za­me­ra­ný na od­bor­nú príp­ra­vu pro­fe­si­onál­nych tan­tric­kých ma­sé­rov a ma­sé­rok a za­hŕňa zvlád­nu­tie zá­klad­né tech­ni­ky tan­tric­ké ma­sá­že a prí­stu­pu. (Čítať viac)

Základný kurz tantrické masáže pre profesionálov

Tantra SPA – rituály a kúpeľné programy

Na­uč­te sa tie najk­raj­šie ri­tu­ály a SPA pro­ce­dú­ry z ce­lé­ho sveta, vďaka kto­rým sa vaše tan­tric­ké ma­sá­že stanú ne­za­bud­nu­teľ­ným zá­žit­kom všet­kých zmys­lov. Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov Zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že pre pro­fe­si­oná­lov, zú­čast­niť sa však môžu aj prak­ti­zu­jú­ci tan­tric­ké ma­sé­rov a ma­sér­ky, ktorí chcú obo­ha­tiť svoju prax o nové zruč­nos­ti. (Čítať viac)

Tantra SPA – rituály a kúpeľné programy

Program na mieru

Zau­jí­ma­jú vás len nie­kto­ré kon­krét­ne časti z na­šich prog­ra­mov? Zo­stav­te si vlast­ný prog­ram na mieru a za­plať­te len toľko hodín, koľko po­tre­bu­je­te. Vhod­né pre jed­not­liv­cov, páry a už prak­ti­zu­jú­cich ma­sé­rov, ktorí pres­ne vedia, čo chcú. (Čítať viac)

Program na mieru

Komplexný kurz tantrické masáže pre profesionálov

Kom­plex­ný kurz tan­tric­ké ma­sá­že na tej naj­vyš­šej úrov­ni je ur­če­ný všet­kým za­čí­na­jú­cim i už prak­ti­zu­jú­cim tan­tric­kým ma­sé­rom a ma­sér­kám, ktorí chcú do hĺbky po­cho­piť fi­lo­zo­fiu aj ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že a na­učiť sa práci s telom a se­xu­ali­tou na pro­fe­si­onál­ne a od­bor­né úrov­ni. Kurz je za­me­ra­ný na zvlád­nu­tie tan­tric­ké ma­sá­že mužov aj ženy, vrá­ta­ne ma­sá­že pros­ta­ty a ma­sá­že nové di­men­zie. Za­obe­rať sa bu­de­me aj ume­ním roz­ho­vo­re, ma­sá­žou lá­vo­vý­mi ka­meň­mi, kú­peľ­mi, sprie­vod­ný­mi ri­tu­ály a dy­cho­vý­mi tech­ni­ka­mi pre prehĺbenie ex­ta­tic­kých pre­žit­kov. (Čítať viac)

Komplexný kurz tantrické masáže pre profesionálov

Umenie rozhovoru – terapeutický prístup v tantrickej masáži

Tan­tric­ká masáž ako pro­fe­sia so sebou pri­ná­ša rad tém, ktoré pri ne­správ­nom ucho­pe­ní môžu po­ško­diť ma­sér­ku i kli­en­ta. Te­ra­pe­utic­ký prí­stup v tan­tric­ké ma­sá­ži umož­ňu­je plne roz­vi­núť jej lie­čeb­ný po­ten­ciál a zá­ro­veň ochra­ňu­je všet­kých zú­čast­ne­ných. Na­uč­te sa ume­nie pro­fe­si­onál­ne­ho roz­ho­vo­ru a pod­por­te svoje ma­sér­ske ume­nie prí­stu­pom, vďaka kto­ré­mu sa vám budú kli­en­ti často a radi vra­cať. (Čítať viac)

Umenie rozhovoru – terapeutický prístup v tantrickej masáži

Recepčný v tantrickom centre

Re­cepč­ný je jed­ným z naj­dô­le­ži­tej­ších ľudí vo vašom cen­tre. Je prvým, s kým sa kli­ent u vás stre­tá­va, s kým ko­mu­ni­ku­je a kto utvá­ra jeho ob­rá­zok o kva­li­te va­šich slu­žieb. In­for­mo­va­nosť a pro­fe­si­ona­li­ta re­cepč­ných tak hrajú kľú­čo­vú úlohu v tom, akú masáž si u vás kli­ent vy­be­rie a či do vášho cen­tra vôbec príde. Na­učí­me vaše re­cepč­ný, ako ko­mu­ni­ko­vať s kli­ent­mi o všet­kých té­mach, ktoré tan­tric­ké ma­sá­že pri­ná­ša­jú! (Čítať viac)

Recepčný v tantrickom centre

Zakladáme tantrické centrum - kurz pre majiteľov tantrických centier

Zau­ja­la vás tan­tra na­toľ­ko, že ste sa roz­hod­li za­lo­žiť tan­tric­ké cen­trum? Po­mô­že­me vám! Kom­plex­ný kurz pre za­čí­na­jú­cich i exis­tu­jú­ce ma­ji­te­ľa tan­tric­kých cen­tier, ktorí chcú pat­riť medzi jed­not­ky v ob­las­ti po­sky­to­va­nia tan­tric­kých ma­sá­žou vo svo­jom re­gi­ó­ne. Zís­kaj­te naše je­di­neč­né know-how a vy­uži­te kon­ku­renč­nú vý­ho­du, vďaka kto­rej sa sta­ne­te ma­ji­te­ľom naj­lep­šie­ho cen­tra pre tan­tric­ké ma­sá­že vo vašej ob­las­ti. Kurz po­sky­tu­je­me naj­viac jed­né­mu cen­tre v kraji. (Čítať viac)

Zakladáme tantrické centrum - kurz pre majiteľov tantrických centier

Umění tantrické masáže – rozšířený kurz tantrické masáže

Na­uč­te sa s nami ume­nie tra­dič­né tan­tric­ké ma­sá­že a obo­hať­te svoj osob­né aj par­tner­ský život o novú di­men­ziu! Tento roz­ší­re­ný 20 h kurz je ur­če­ný mužom, ženám i párom, ktorí chcú pre­nik­núť hl­b­šie do ume­nia tra­dič­né tan­tric­ké ma­sá­že, práca s ener­gi­ou aj ex­ta­tic­kých dy­cho­vých tech­ník. (Čítať viac)

Umění tantrické masáže – rozšířený kurz tantrické masáže

Rituálne tantrické kúpeľa a SPA rituály

Ri­tu­ál­ne kúpeľ za svitu svie­čok a vôňa esen­ciál­nych ole­jov je už od­pra­dáv­na po­va­žo­va­ná za ten najk­raj­ší vstup do tan­tric­ké ma­sá­že. Na­uč­te sa, ako pre­bu­diť jed­not­li­vé zmys­ly, pri­pra­viť ri­tu­ál­ne kúpeľ a vy­ko­ná­vať hl­bo­ko uvoľ­ňu­jú­cu masáž pria­mo vo vani. Kurz je ur­če­ný pre jed­not­liv­cov i páry. (Čítať viac)

Rituálne tantrické kúpeľa a SPA rituály

Ako uspokojiť (nielen) mužov: 3h tantrický kurz pre ženy

Trojhodinové tantrické stretnutia v ženskom kruhu plné užitočných tipov, ktoré obohatia váš sexuálny život a zasvätí vás do tajomstva tantrického učenia. Naučte sa porozumieť mužskej sexualite tak, ako ju nepoznáte. Odmenou vám budú chvíle plné potešenia a nečakané extáze. (Čítať viac)

Ako uspokojiť (nielen) mužov: 3h tantrický kurz pre ženy

Tajomstvo tantrického milovania: 3h večerný kurz pre páry

Milujete sa menej často, než by ste chceli? Túžite zažiť niečo netradičné? Zabudnite na všetko, čo ste kedy počuli o sexe a objavte s nami tajomstvo starodávnych tantrických techník, ktoré posunú váš sexuálny život ďaleko za hranice vašej doterajšej skúsenosti. (Čítať viac)

Tajomstvo tantrického milovania: 3h večerný kurz pre páry

Po čom ženy túžia: 3h tantrický kurz kurz pre odvážnych mužov

Odhaľte s nami tajomstvo ženskej túžby a staňte sa nielen mužom jejho srdca, ale aj hrdinom jej spálne. Skúsená tantrická lektorka vám prezradí, po čom ženy vlastne túžia a naučí vás, ako z vašej priateľky urobiť vášnivú milenku, ktorá splní všetky vaše tajné priania. (Čítať viac)

Po čom ženy túžia: 3h tantrický kurz kurz pre odvážnych mužov

Kurz tantry a tantrické masáže v tropickém ráji

Vydejte se s námi na nezapomenutelnou jedenáctidenní cestu za dobrodružstvím uprostřed tropického ráje. Daleko od starostí všedního dne, obklopeni písečnými plážemi a tyrkysovým mořem vás naučíme umění překrásné tantrické masáže a zasvětíme vás do základů starobylého tantrického učení. (Čítať viac)

Kurz tantry a tantrické masáže v tropickém ráji

O našej tantrické škole

Škola tradičnej tantrické masáže Tantra masáže Praha má svoje korene v roku 2004. Od tej doby prešlo našimi kurzy veľa spokojných klientov z rad profesionálnych tantrických masérok a masérov, aj normálnych mužov a žien, ktorí sa chceli naučiť masírovať svojho partnera a obohatiť svoj život o toto prekrásne starobylé umenie. Naša výučba prebieha výhradne v malých skupinkách (do šiestich osôb), vďaka čomu vám môžeme ponúknuť skutočne individuálny prístup a zaistiť vám tak kurzy tej najvyššej kvality.

Naši lektori prechádzajú dlhodobým tantrickým tréningom a niekoľkoročnou praxou v oblasti profesionálnej tantrické masáže. Samozrejmosťou sú rozsiahle pedagogické skúsenosti s výučbou dospelých a terapeutický prístup k vášmu prežívanie. Väčšina našich lektorov sú zároveň profesionálny terapeuti či práve absolvujú psychoterapeutický výcvik. Všetci hovorí plynule anglicky.

Naše centrum sa nachádza neďaleko metra Anděl a okrem výbornej dostupnosti vám ponúka aj príjemné, orientálne prostredie pre vašu výučbu i oddych. Centrum je plne vybavené všetkým, čo budete pre výučbu tantrické masáže potrebovať.

Odborný garant

Bc. Michaela Lynnette Torstenová

Bc. Michaela
Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka... Čítať viac

Lektoři

Jana

Jana

Lektorka kurzů taoistické práce s energií a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a umělkyně. Čítať viac

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno