Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Tradičné tantrické masáže

Tantra masáže pre páry

Viac ručná tantrická masáž

Tantrická masáž pre náročných

Tantrická masáž pre mladých

Tantra masáže pre firmy

Voňavé kúpele

Luxusné prožitkové masáže

Individuálne programy pre osobný rozvoj

Skupinová výučba

Tantrická masáž v profesionálnej praxi

Škola tantrického sexu

Na masáže masáže začínajúce medzi 8-11h poskytujeme zľavu 10% !

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pre mňa nielen životný štýl, hlboká relaxácia, zmyselné dotyky či rozvádzanie a zdieľanie energie ... Je to niečo čo ma napĺňa a umožňuje mi nájsť cestu k našej prirodzenosti, učia nás prijímať a milovať sami seba. Tantra je spirituálna cesta, kde sa spolu stretávame a navzájom rešpektujeme jeden druhého. Tantra masáže ma priťahujú svojimi možnosťami pôsobiť nielen na povrchu tela, ale aj v ľudskom vnútri. Rada sa ne ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Eva_detail_1.jpg

Eva

Tantra masáže vnímám jako nikdy nekončící cestu objevování sebe sama i druhých. Je to pro mne bezedná studna inspirace a životní moudrosti, která se nedá naučit rozumem a můžeme ji tak pochopit pouze přes prožitek. Díky umění tantrické masáže se člověk může oprostit od každodenního shonu, na chvíli se zastavit, uvolnit se, odložit obranné masky, které potřebuje venku a načerpat novou energii do dalších dnů. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Z tantrické filosofie si každý vezme to, co právě potřebuje. Já k ní šla pro pomoc. Tantra vás naučí, jak správně dýchat, jak naplno prožívat každý okamžik a pomůže vám zjistit, že ve vás je stále něco nového k objevování. Tantra mi ukázala cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a regenerací ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Elen_detail1.jpg

Elen

Tantrická masáž mi umožňuje prežívať nekonečné potešenie z dávania, takže som zároveň darkyňou aj obdarovanú. Pri masáži sa úplne ponorím do príbehu, ktorý si so sebou každý človek nesie. S obrovským záujmom a zvedavosťou objavujem všetky jeho vrstvy a vytváram priestor pre to, aby každý prijímací mohol svoj príbeh rozvinúť v celej svojej kráse a jedinečnosti. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Marie-2_detail_1.jpg

Marie

Tantra je pro mě nečekaně nalezeným pokladem na cestě objevování sebe sama. Potkává se zde tělo s duší, viditelné s neviditelným, důvěrně známé s tajemstvím, jednoduchost s nepopsatelnou rozmanitostí. Tantra je závan větru, který odnáší nepotřebné a nadbytečné, aby se uvolnilo místo pro prožití samé podstaty bytí. Toto co je obsaženo v každé božské bytosti, ale současnému člověku často nepřístupné. Tantrická masáž je cestou k ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi sprístupnila mapu vnútorného vesmíru, uvoľnila telo i dušu zo zajatia mysle a do spirituality vniesla štruktúru. Je pre mňa cestou sebapoznania, citu a integrácie celej bytosti. Tantrickou masáž vnímam ako rituál života, zmyselnosti a zasvätenie do hlbín extatického zážitku. Je osudovým stretnutím so sebou samým, návratom k vlastnému jadru. Je nespútaným tancom života, v rytme tlkotu srdca. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Milena_detail_1.jpg

Mili

Tantrická masáž v sebe spája všetko, čo milujem. Je ošetrujúca, vzrušujúca, objavujúca aj duchovna. Snúbi sa v nej má láska k telu a pohybu. Dlho som hľadala niečo, kde by som mohla prepojiť telo s duchovnom a kde by som mohla pomáhať ľuďom skrze intenzívny prežitok nachádzať seba samého. Je to svet krásy, nehy, starostlivosti a hlbokej relaxácie. Zakaždým sa stretávame v neopakovateľnom okamihu, ktorý posúva hranicu nášho vní ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Innes_detail_1.jpg

Innes

Všetko je prepojené. Telo i duša, každý počin má mnoho súvislostí. Aj zdanlivo bezvýznamný krok, môže zmeniť celý váš život. Rovnako tak (ne) zmyselná masáž, môže zmeniť vnútorný pocit, pohľad na svet i na seba samých. Otvorte sa novým možnostiam, dovoľte si vidieť nevídané, počuť neslýchané, cítiť necítené. Ak budeme nasledovať svoje vnútorné vedenie, nájdeme skutočnú radosť a pokoj. Stačí sa odovzdať prúdu života, rozpustiť ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Tina_detail_1.jpg

Martina

Existuje osem biliónov ľudí a to pre mňa znamená osem biliónov vesmírov. Najviac fascinujúce je, že sme všetci prepojení. Sme dokonalí vo svojej nedokonalosti, zraniteľní vo svojom emocionálnom bytí a divokí ako rozbúrený oceán. Vnímam život ako cestu poznanie seba samé a spolužitie v jednote a harmónii so všetkými obyvateľmi našej krásnej planéty. Vnímam hlbokú pokoru, vďačnosť a úctu ku každému a každej skúsenosti. Tantra j ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Katkad_detail_1.jpg

Katarina

Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž tela, vhod­ná ako opatr­ný vstup do tan­tra ma­sá­že, alebo ako dar­ček. Ne­ob­sa­hu­je masáž joni či lin­ga­mu.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž ce­lé­ho tela, pri kto­rej za­ži­je­te pre­bú­dza­nia ži­vo­to­dar­nej ener­gie a prí­jem­ne re­la­xu­je­te svoje telo i svoju myseľ.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­tra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­tric­ká masáž, kte­rou ocení zej­mé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­álů a vy­bra­ných tech­ník.

Luxusní masáž Pretty woman

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Pre­krás­na tan­tra masáž pre ženy, ktoré sa chcú cítiť ako sku­toč­né Bo­hy­ne. Za­hŕňa kúpeľ, pe­e­ling a masáž ho­rú­ci­mi muš­ľa­mi.

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­tra masáž můžete sdí­let i se svým par­tne­rem. Umoc­ňu­je se tým se­xu­ál­na ener­gie i vzá­jom­ná dô­ve­ra pri­jí­ma­jú­cich.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­praj­te si zá­ži­tok do­ko­na­lej har­mó­nie viac-ručné tan­tric­ké ma­sá­že a strať­te sa v množ­stve nád­her­ných do­ty­kov.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pros­ta­ta často býva na­zý­va­ná muž­ský G-bod a jej masáž pri­ná­ša hl­bo­ké a in­ten­zív­ne pre­žit­ky, ktoré sú pre väč­ši­nu mužov za­tiaľ ne­zná­me.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­doč­ku a anál­ne­ho ot­vo­ru pre­bú­dza ener­giu prvej čakry, uvoľ­ňu­je panvu a pri­ná­ša po­ci­ty vnú­tor­né­ho na­pl­ne­nia.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prie­beh tan­tra ma­sá­že sa riadi pre­dov­šet­kým va­ši­mi po­cit­mi. Za­ži­te ju ako nežné po­hla­de­nie či ako in­ten­zív­nu masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kom.

Tantra masáž pro gaye

Tantra masáž pre mladých

Za­ži­je­te pri nej uvoľ­ňu­jú­ce, vzru­šu­jú­ce aj ob­jav­né do­ty­ky, ktoré vám ot­vo­ria dvere k tan­tric­kým skú­se­nos­tiam a in­ti­mi­te, pre­bu­dí vašu fan­tá­ziu a chuť expe­ri­men­to­vať.

Tantra masáž pre mladých

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno