Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Tradičné tantrické masáže

Tantra masáže pre páry

Viac ručná tantrická masáž

Tantrická masáž pre náročných

Tantrická masáž pre mladých

Tantra masáže pre firmy

Voňavé kúpele

Luxusné prožitkové masáže

Skupinová výučba

Tantrická masáž v profesionálnej praxi

Škola tantrického sexu

Individuálne programy pre osobný rozvoj

Na masáže masáže začínajúce medzi 8-11h poskytujeme zľavu 10% !

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pre mňa nielen životný štýl, hlboká relaxácia, zmyselné dotyky či rozvádzanie a zdieľanie energie ... Je to niečo čo ma napĺňa a umožňuje mi nájsť cestu k našej prirodzenosti, učia nás prijímať a milovať sami seba. Tantra je spirituálna cesta, kde sa spolu stretávame a navzájom rešpektujeme jeden druhého. Tantra masáže ma priťahujú svojimi možnosťami pôsobiť nielen na povrchu tela, ale aj v ľudskom vnútri. Rada sa ne ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Venuse_detail1.jpg

Venuše

Tantra je mojou prirodzenou súčasťou. Masážam sa venujem už niekoľko rokov, avšak tantrická masáž je špeciálna spojením hlbokého dotyku, prepojením zmyslov, nehy i energie s uvoľnením, očistou aj nabitím. Vnímanie svojho tela, pocitov a emócií, ktoré nás vedú k väčšiemu pochopeniu seba samého. Dotyky a blízkosť s druhým človekom sú mojou prirodzenosťou a úcta a láska k druhým poslaním. Tento pocit vkladám do zážitku tantrické ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Eva_detail_1.jpg

Eva

Tantra masáže vnímám jako nikdy nekončící cestu objevování sebe sama i druhých. Je to pro mne bezedná studna inspirace a životní moudrosti, která se nedá naučit rozumem a můžeme ji tak pochopit pouze přes prožitek. Díky umění tantrické masáže se člověk může oprostit od každodenního shonu, na chvíli se zastavit, uvolnit se, odložit obranné masky, které potřebuje venku a načerpat novou energii do dalších dnů. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Z tantrické filosofie si každý vezme to, co právě potřebuje. Já k ní šla pro pomoc. Tantra vás naučí, jak správně dýchat, jak naplno prožívat každý okamžik a pomůže vám zjistit, že ve vás je stále něco nového k objevování. Tantra mi ukázala cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a regenerací ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi sprístupnila mapu vnútorného vesmíru, uvoľnila telo i dušu zo zajatia mysle a do spirituality vniesla štruktúru. Je pre mňa cestou sebapoznania, citu a integrácie celej bytosti. Tantrickou masáž vnímam ako rituál života, zmyselnosti a zasvätenie do hlbín extatického zážitku. Je osudovým stretnutím so sebou samým, návratom k vlastnému jadru. Je nespútaným tancom života, v rytme tlkotu srdca. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Nora_detail_1.jpg

Nora

Milujem energiu rituálov a lásku a pokoru, s ktorou sú vykonávane i ich silu. Tantra je pre mňa fascinujúcim vesmírom, ktorý dal môjmu životu nový rozmer. Dáva mi možnosť poznávať samu seba uprostred všetkého. Je to sila prítomného okamihu, ktorý ma robí slobodnejšou. Cesta prijatia všetkého. Vnímam ju ako nespútanú tvorivú silu, ktorá prestupuje všetky aspekty bytia. Táto energia tancuje radosťou, keď je rozpoznávaná a uvedom ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Magdalena_detail_1.jpg

Magdalena

Tantra ma učí poznávať mužské i ženské telo, jeho hĺbku, prežívanie i dôležitosť dotyku. Verím, že každý nachádza v tantre to, čo mu práve chýba, či čo hľadá. Každý tantrický zážitok nás posúva ďalej, prestávame vnímať každodennú realitu a dovoľujeme si na chvíľu zastaviť a uvedomiť si naše potreby a túžby. Vnímať tu a teraz, len seba samého pomocou prepojenia sexuality, srdca a vedomia. Učí nás ovládať svoju telesnú energiu ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Bea_detail_1.jpg

Bea

Prax jogy prebudila moju chuť ponoriť sa do vlastného vnútra, vnímať svoje telo a načúvať jeho potrebám. Naučila ma vedome si užívať život s tým, čo prináša a vytvárať si vlastnú realitu, kde je radosť žiť. Tantru vnímam ako ďalší krok k osobnému rozvoju, možnosť transformovať moje chápanie sexuality a vnímať ju ako prirodzenú súčasť bytia. Vo svojom živote sa chcem naďalej rozvíjať týmto smerom, pretože na sebe pociťujem ben ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Didi_detail_1.jpg

Didi

Skrze tantra masáže lze dojít k jedinečným prožitkům. Tělo i mysl se otevírá novým možnostem a harmonizuje se. Je to uzemněný druh celostního léčení a proto je přínosem pro každého. Příjemným způsobem se dá uvolňovat problémy do nových voleb. Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž tela, vhod­ná ako opatr­ný vstup do tan­tra ma­sá­že, alebo ako dar­ček. Ne­ob­sa­hu­je masáž joni či lin­ga­mu.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž ce­lé­ho tela, pri kto­rej za­ži­je­te pre­bú­dza­nia ži­vo­to­dar­nej ener­gie a prí­jem­ne re­la­xu­je­te svoje telo i svoju myseľ.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­tra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­tric­ká masáž, kte­rou ocení zej­mé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­álů a vy­bra­ných tech­ník.

Luxusní masáž Pretty woman

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Pre­krás­na tan­tra masáž pre ženy, ktoré sa chcú cítiť ako sku­toč­né Bo­hy­ne. Za­hŕňa kúpeľ, pe­e­ling a masáž ho­rú­ci­mi muš­ľa­mi.

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­tra masáž můžete sdí­let i se svým par­tne­rem. Umoc­ňu­je se tým se­xu­ál­na ener­gie i vzá­jom­ná dô­ve­ra pri­jí­ma­jú­cich.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­praj­te si zá­ži­tok do­ko­na­lej har­mó­nie viac-ručné tan­tric­ké ma­sá­že a strať­te sa v množ­stve nád­her­ných do­ty­kov.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pros­ta­ta často býva na­zý­va­ná muž­ský G-bod a jej masáž pri­ná­ša hl­bo­ké a in­ten­zív­ne pre­žit­ky, ktoré sú pre väč­ši­nu mužov za­tiaľ ne­zná­me.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­doč­ku a anál­ne­ho ot­vo­ru pre­bú­dza ener­giu prvej čakry, uvoľ­ňu­je panvu a pri­ná­ša po­ci­ty vnú­tor­né­ho na­pl­ne­nia.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prie­beh tan­tra ma­sá­že sa riadi pre­dov­šet­kým va­ši­mi po­cit­mi. Za­ži­te ju ako nežné po­hla­de­nie či ako in­ten­zív­nu masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kom.

Tantra masáž pro gaye

Tantra masáž pre mladých

Za­ži­je­te pri nej uvoľ­ňu­jú­ce, vzru­šu­jú­ce aj ob­jav­né do­ty­ky, ktoré vám ot­vo­ria dvere k tan­tric­kým skú­se­nos­tiam a in­ti­mi­te, pre­bu­dí vašu fan­tá­ziu a chuť expe­ri­men­to­vať.

Tantra masáž pre mladých

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2020, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno