Tantra masáže Praha s.r.o. – Ceník

Tradiční tantracké masáže

Tantra Masáže pro páry

Čtyřruční tantra masáže

Tantrická masáž pro náročné

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže pro firmy

Voňavé koupele

Luxusní prožitkové masáže

Individuální programy pro osobní rozvoj

Skupinová výuka

Tantrická masáž v profesionální praxi

Škola tantrického sexu

* ranní sleva 10% pro masáže začínající mezi 8 - 11h

V našem centru je možné platit pouze v hotovosti.

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Misa_detail1.jpg

Michaela

Tantra je pro mě nejen životní styl, hluboká relaxace, smyslné doteky či rozvádění a sdílení energie ... Je to něco co mě naplňuje a umožňuje mi nalézt cestu k naší přirozenosti, učí nás přijímat a milovat sami sebe. Tantra je spirituální cesta, kde se spolu potkáváme a navzájem  respektujeme jeden druhého. Tantra masáže mě přitahují svými možnostmi působit nejen na povrchu těla, ale i v lidském nitru. Ráda se nechávám znova ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Eva_detail_1.jpg

Eva

Tantra masáže vnímám jako nikdy nekončící cestu objevování sebe sama i druhých. Je to pro mne bezedná studna inspirace a životní moudrosti, která se nedá naučit rozumem a můžeme ji tak pochopit pouze přes prožitek. Díky umění tantrické masáže se člověk může oprostit od každodenního shonu, na chvíli se zastavit, uvolnit se, odložit obranné masky, které potřebuje venku a načerpat novou energii do dalších dnů. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Luna_detail1.jpg

Luna

Z tantrické filosofie si každý vezme to, co právě potřebuje. Já k ní šla pro pomoc. Tantra vás naučí, jak správně dýchat, jak naplno prožívat každý okamžik a pomůže vám zjistit, že ve vás je stále něco nového k objevování. Tantra mi ukázala cestu, když jsem se cítila ztracená v životě a měla pocit, že vše co dělám, je beze smyslu. Byla jsem vedena, nikam nedotlačena a nikým nepřesvědčována – tantra se stala úlevou a regenerací ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Andrea_K_detail1.jpg

Andrea

Tantra masáže pro mě nejsou jen masáže. Jsou spojením ducha a těla, propojení, v dnešní době tak opomíjené. Je to cesta, která by Vás měla dovést k přijmutí sama sebe jako celku a k pochopení své jedinečnosti na tomto světě. A teprve, když dokážeme přijmout sami sebe, zažijeme ten opravdový pocit klidu a spokojenosti, který bude kolem nás zářit a který lidé kolem nás budou velmi intenzivně vnímat. Tantra masáž a tantra samotn ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Elen_detail1.jpg

Elen

Tantrická masáž mi umožňuje prožívat nekonečné potěšení z dávání, takže jsem zároveň dárkyní i obdarovávanou. Při masáži se zcela ponořím do příběhu, který si sebou každý člověk nese. S obrovským zájmem a zvědavostí objevuji všechny jeho vrstvy a vytvářím prostor pro to, aby každý přijímací mohl svůj příběh rozvinout v celé své kráse a jedinečnosti. V tajemném rituálu se s vámi ponořím do fascinujícího světa, ve kterém se stř ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Marie-2_detail_1.jpg

Marie

Tantra je pro mě nečekaně nalezeným pokladem na cestě objevování sebe sama. Potkává se zde tělo s duší, viditelné s neviditelným, důvěrně známé s tajemstvím, jednoduchost s nepopsatelnou rozmanitostí. Tantra je závan větru, který odnáší nepotřebné a nadbytečné, aby se uvolnilo místo pro prožití samé podstaty bytí. Toto co je obsaženo v každé božské bytosti, ale současnému člověku často nepřístupné. Tantrická masáž je cestou k ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Kristyna-2_detail_1.jpg

Kristýna

K tantře mě přivedl můj zájem o práci s energiemi a meditaci. Dlouho jsem hledala cestu, která by k člověku přistupovala komplexně a byla zároveň duchovní i léčivá. Tantra mě zaujala díky tomu, že působí z úrovně těla na rovinu duše a nabízí tak propojení duchovní, duševní i smyslové stránky člověka. U tantrické masáže se mi líbí její pestrost, se kterou přistupuje ke každému člověku. Každé setkání je jiné a originální, stejně ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Alena_detail_1.jpg

Alena

Tantra mi zpřístupnila mapu vnitřního vesmíru, uvolnila tělo i duši ze zajetí mysli a do spirituality vnesla strukturu. Je pro mě stezkou sebepoznání, citu a integrace celé bytosti. Tantrickou masáž vnímám jako rituál života, smyslnosti a zasvěcení do hlubin extatického prožitku. Je osudovým setkáním se sebou samým, návratem k vlastnímu jádru. Je nespoutaným tancem života, v rytmu tlukotu srdce. Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Milena_detail_1.jpg

Mili

Tantrická masáž v sobě spojuje vše, co miluji. Je pečující, vzrušující, objevující i duchovní. Snoubí se v ní má láska k tělu a pohybu. Dlouho jsem hledala něco, kde bych mohla propojit tělesno s duchovnem a kde bych mohla pomáhat lidem skrze intenzivní prožitek nacházet sebe sama. Je to svět krásy, něhy, péče a hluboké relaxace. Pokaždé se potkáváme v neopakovatelném okamžiku, který posouvá hranici našeho vnímání i naší samot ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Innes_detail_1.jpg

Innes

Vše je propojeno. Tělo i duše, každý počin má mnoho souvislostí. I zdánlivě bezvýznamný krok, může změnit celý Váš život. Stejně tak (ne)smyslná masáž, může změnit vnitřní pocit, pohled na svět i na sebe samé. Otevřete se novým možnostem, dovolte si vidět nevídané, slyšet neslýchané, cítit necítěné. Pokud budeme následovat své vnitřní vedení, nalezneme opravdovou radost a klid. Stačí se odevzdat proudu života, rozpustit strach ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Tina_detail_1.jpg

Martina

Existuje osm biliónů lidí a to pro mne znamená osm biliónů vesmírů. Nejvíce fascinující je, že jsme všichni propojeni. Jsme dokonalí ve své nedokonalosti, zranitelní ve svém emocionálním bytí a divocí jako rozbouřený oceán. Vnímám život jako stezku poznání sebe sama a soužití v jednotě a harmonii se všemi obyvateli naší krásné planety. Vnímám hlubokou pokoru, vděčnost a úctu ke každému a každé zkušenosti. Tantra je pro mě di ... Více o mně

/image/foto/Tantra_masaze_Praha_Katkad_detail_1.jpg

Kateřina

Tantra masáž je pro mne rituál, který otevírá dveře do jiné reality, do bezčasí ve kterém vlastně nic neexistuje, ale zároveň obsahuje vše. Je jako moře, nekonečný oceán, který se proměňuje s každou vlnou a něžně nás rozpouští a zároveň naplňuje Láskou, něhou, blažeností. Více o mně

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, vhod­ná jako opa­tr­ný vstup do tan­t­ra ma­sá­že či jako dárek. Ne­za­hr­nu­je in­tim­ní masáž.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Smy­sl­ná, uvolňující masáž ce­lé­ho těla, při které za­ži­je­te pro­bou­ze­ní ži­vo­to­dár­né ener­gie a pří­jem­ně re­la­xu­je­te své tělo i svou mysl.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­t­ra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z umění tan­t­ric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­t­ric­ká masáž, kte­rou ocení zejmé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­á­lů a vy­bra­ných tech­nik.

Luxusní masáž pretty woman

Tantrická masáž Zrození venuše

Pře­krás­ná tan­t­ra masáž pro ženy, které se chtě­jí cítit jako sku­teč­né Bo­hy­ně. Za­hr­nu­je kou­pel, pe­e­ling a masáž hor­ký­mi mušle­mi.

Tantrická masáž Zrození venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­t­ra masáž mů­že­te sdí­let i se svým part­ne­rem. Umoc­ňuje se tím se­xu­ál­ní ener­gie i vzá­jem­ná dů­vě­ra při­jí­ma­jí­cích.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­pře­jte si zá­ži­tek do­ko­na­lé har­mo­nie více-ruční tan­t­ric­ké ma­sá­že a ztrať­te se v množ­ství nád­her­ných do­te­ků.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pro­sta­ta často bývá na­zý­vá­na muž­ský G-bod a její masáž při­ná­ší hlu­bo­ké a in­ten­ziv­ní pro­žit­ky, které jsou pro vět­ši­nu mužů zatím ne­zná­mé.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­deč­ku a anál­ní­ho ot­vo­ru pro­bou­zí ener­gii první čakry, uvolňuje pánev a při­ná­ší po­ci­ty vnitř­ní­ho na­pl­ně­ní.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prů­běh tan­t­ra ma­sá­že se řídí pře­de­vším va­ši­mi po­ci­ty. Za­žij­te ji jako něžné po­hla­ze­ní či jako in­ten­ziv­ní masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kem.

Tantra masáž pro gaye

Tantrická masáž pro mladé

Za­ži­je­te při ní uvolňující, vzru­šu­jí­cí i ob­jev­né do­te­ky, které vám ote­vřou dveře k tan­t­ric­kým zku­še­nos­tem a in­ti­mi­tě, pro­bu­dí vaši fan­ta­zii a chuť ex­pe­ri­men­to­vat.

Tantrická masáž pro mladé

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!