Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Naučte sa kúzlo tantra masáže pre obohatenie svojej masérske praxe i pre zdieľanie so svojím partnerom. Tantrická masáž je krásnym, intímnym rituálom, doprajte si pre jeho výučbu intimitu, súkromie a individuálny prístup.

Je určená jednotlivcom, dvojiciam aj menším skupinám, ktorí preferujú individuálny, na klienta orientovaný prístup, pre ktorý je charakteristický rešpektujúca a podporujúca prístup, vychádzajúci z vašich prianí a potrieb.

Online prihláška

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“
Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Technika Inner wave

Je osvedčenou kombináciou toho najlepšieho s čím som sa počas svojej masérske praxe stretla. Je to masáž ktorá je obdarovaním prijímajúceho, je to pozvánka do sveta zmyslov, krásy a nehy. Spája v sebe uvoľňujúce účinky klasickej masáže, blahodárny vplyv liečivých bylín, zmyselnosť a nehu tantry, taoistickou prácu s energiou, ktorá stúpa a klesá vo vlnách. K tomu je pridané vnímanie jedinečnej energie človeka, vychádzajúce z šamanizmu a vyladenie na rytmus dychu z thaiskej masáže. Súčasťou masáže je aj využitie účinkov tepla na ľudský organizmus.

Aké sú výhody individuálnej výučby proti skupinovému kurzu?

Každý sme iný, máme iné skúsenosti, vlohy a dispozície a vyhovuje nám iný štýl výučby, iný časový harmonogram a iný prístup. Na skupinovom kurze je výučba predvádzaná pre všetkých členov skupiny a nie je tu priestor sledovať, ako každý človek masáž vykonáva a individuálne s ním pracovať, sledovať ho a pomáhať mu. navonok sa teda naučíte techniku ??avšak bez skúsenostného porozumenie princípom daného dotyku a bez toho, aby Vám niekto ukázal, ako masáž robiť lepšie. Nie preto, že by nechcel, ale preto, že si jednoducho nevšimne. počas individuálnej výučby sa lektorka venuje len Vám a hovorí Vám, kde pridať, ubrať, ako využívať svoje telesné dispozície a skúsenosti a obohatí vás o skúsenosti svoje. Súčasťou individuálnej výučby je aj masáž, ktorú poskytnete svoje lektorke a ona Vám dá spätnú väzbu, ako masáž robíte a naučí Vás, čo Vám bude ešte chýbať k harmónii a vyváženosti celej masáže.

Nie je to príliš drahé?

Lektorka Vám počas kurzu odovzdáva svoje know-how a dlhoročné skúsenosti z oblasti tantry a tantrických masážou (vlastné praktizovanie, skúsenosti z výučby a i.). Garantuje Vám, že na konci kurzu budete vykonávať naozaj kvalitné a harmonickú masáž, budete chápať jej princípy a tvorivo ich uplatňovať vo svojom praktizovaní. Budete schopní sami masáž obohacovať o vlastné nápady.

Obsah kurzu:

 • Rituál otvárania sa dôvere

  Úvodný rituál tantrické masáže. Prvý kontakt. Dôvera, uvoľnenie a odovzdania. Práca s nahotou a hanbou. Dychové a meditačné techniky pre upokojenie mysle a naladenie na prijímanie či dávanie tantrické masáže.

 • Techniky pre odstránenie napätia

  Body-terapeutické techniky pre uvoľnenie tela a mysle. Masáž hlavy a chodidiel. Uzemňujúci techniky.

 • Masáž horúcimi uteráčiky

  Za pomoci tepla, vonných olejov a príjemné uzemňujúce masáže uvoľníme posledné zvyšky napätia, rozhýbeme energiu a pripravíme telo pre prácu so sexuálnou energiou.

 • Masáž hebkými predmety

  Kožušinkou, pierka, vejáre či hodváb. Ako zvýšiť citlivosť tela a prehĺbiť prijímanie potešenie.

 • Olejová masáž celého tela

  Uvoľňujúca masáž celého tela za pomoci teplého s dôrazom na klientovo prehĺbenie kontaktu s vlastným telom, uvoľnenie napätia a telesných blokov aj prebúdzania energie kundalini. Pri olejovej masáži prepájame telesnej segmenty a umožňujeme energiu kundalini voľne prúdiť.

 • Intímny masáž joni a lingamu

  Tantrická masáž muža a tantrická masáž ženy, v čom sa líšia a v čom sú si podobné. Rozdielnosť mužských a ženských potrieb. Práca so sexuálnou energiou a jej rozvádzanie po tele. Techniky intímne masáže joni a lingamu. Práca s dychom pri intímnej masáži. Vnútorné orgazmus.

Dĺžky a ceny:

 • Skupinová výučba: 20h – 12.000 CZK / 480 EUR

 • Individuálne výučba:

  Výučbu si možno objednať aj úplne individuálne a vo vami požadovanom termíne a hodinovom rozsahu. Intímne masáž joni a lingamu nedá objednať samostatne.

  Cenník výučby vo vami vybranom termíne a časovom rozsahu:

  1.600 Kč / hod / 1 osoba2.400 Kč / hod / 3 osoby
  2.000 Kč / hod / 2 osoby2.600 Kč / hod / 4 osoby

  Pre 5-6 osôb platí zvýhodnená cena 12.000 CZK / 480 EUR / osobu / kurz o dĺžke 24 hod.

V cene výučby je zahrnuté:

 • Odmena modelky (maséra či masérky nášho masérskeho tímu)
 • Tlačený manuál s detailným popisom preberaných techník
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Zapožičanie všetkých pomôcok a vybavenia vrátane masážnych olejov
 • Priebežné občerstvenie ovocím a nápojmi
 • V.I.P. voucher na 30% zľavu na ľubovoľnú tantra masáž z našej ponuky pre každého z absolventov kurzu

Miesto:

Centrum Tantra masáže Praha s.r.o., Na Čečeličce 5, Praha 5, 150 00 alebo Centrum Integrity s.r.o., Staropramenná 7, Praha 5, 150 00

Objednávka výučby:

Kontaktujete nás prosím telefonicky +420 603 185 066 alebo e-mailom m.torstenova@tantramasaze.com a spoločne vyberieme termíny, ktoré vám budú vyhovovať.

Online prihláška

Odporúčané produkty ku kurzom

Rukavice

Jemné kožišinové rukavice z králičej kože sú neoddeliteľnou súčasťou každej tantrické masáže. Vyrábajú sa v rôznych farbách - stačí si len vybrať!

Pierka

Maznavá pštrosie pierka pre prebúdzania citlivosti a vnímavosti celého tela.

Vejáre

Hebučké vejáre slúži pre vytvorenie kontrastu medzi teplom z horúcich uteráčiky a chladom prúdu vzduchu. Ovievaný vejárom má zároveň rituálny význam.

Sarongy

Sarong je typickým indickým rituálnom odevom, používame ho teda aj ako odev pre tantra masáže či ako prikrývku klienta.

Tip na netradičný darček!

Darčekový poukaz na kurz: Kurz tantrické masáže Od dotyku k intimite

Naučte sa kúzlo tantra masáže pre obohatenie svojej masérske praxe i pre zdieľanie so svojím partnerom. Tantrická masáž je krásnym, intímnym rituálom, doprajte si pre jeho výučbu intimitu, súkromie a individuálny prístup.

Objednat

Navazující kurzy

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“ Pokročilé techniky tantrické masáže pre absolventov základného kurzu.

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž ako tanec energie“

Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že Od do­ty­ku k in­ti­mi­te je ur­če­ný pre všet­kých, ktorí chcú svoje skú­se­nos­ti z tan­tric­ké ma­sá­že ďalej roz­ví­jať. Zá­klad­ný­mi té­ma­mi sú: lá­vo­vé ka­me­ne a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že telom ako sú­časť tan­tric­ké ma­sá­že, tan­tric­ká masáž obo­ha­te­ná o ri­tu­ál zmys­lov, in­špi­rá­cie z ta­ois­tic­kej ma­sá­že, tech­ni­ka správ­ne­ho dý­cha­nia ai. Čítať viac

Umenie rozhovoru Terapeutický prístup v tantrickej masáži

Umenie rozhovoru – terapeutický prístup v tantrickej masáži

Tan­tric­ká masáž ako pro­fe­sia so sebou pri­ná­ša rad tém, ktoré pri ne­správ­nom ucho­pe­ní môžu po­ško­diť ma­sér­ku i kli­en­ta. Te­ra­pe­utic­ký prí­stup v tan­tric­ké ma­sá­ži umož­ňu­je plne roz­vi­núť jej lie­čeb­ný po­ten­ciál a zá­ro­veň ochra­ňu­je všet­kých zú­čast­ne­ných. Na­uč­te sa ume­nie pro­fe­si­onál­ne­ho roz­ho­vo­ru a pod­por­te svoje ma­sér­ske ume­nie prí­stu­pom, vďaka kto­ré­mu sa vám budú kli­en­ti často a radi vra­cať. Čítať viac

Tantra SPA Rituály a kúpeľné programy

Tantra SPA – rituály a kúpeľné programy

Na­uč­te sa tie najk­raj­šie ri­tu­ály a SPA pro­ce­dú­ry z ce­lé­ho sveta, vďaka kto­rým sa vaše tan­tric­ké ma­sá­že stanú ne­za­bud­nu­teľ­ným zá­žit­kom všet­kých zmys­lov. Nad­vä­zu­jú­ce kurz pre ab­sol­ven­tov Zá­klad­né­ho kurzu tan­tric­ké ma­sá­že pre pro­fe­si­oná­lov, zú­čast­niť sa však môžu aj prak­ti­zu­jú­ci tan­tric­ké ma­sé­rov a ma­sér­ky, ktorí chcú obo­ha­tiť svoju prax o nové zruč­nos­ti. Čítať viac

Jak uspokojit (nejen) muže Tantrický kurz pre ženy

Jak uspokojit (nejen) muže

Ob­jev­te s námi sta­ro­by­lá ta­jem­ství pros­lu­lých tan­tric­kých kněžek lásky a staň­te se ne­odo­la­tel­nou mi­len­kou, kte­rou již ne­pus­tí ze své ná­ru­če. Zasvětíme vás do ta­jem­ství muž­ské se­xu­ali­ty a předáme prak­tic­ké ná­stro­je pro ne­za­po­me­nu­tel­né ve­če­ry plné vášně. Už nikdy ne­bu­de­te tápat v tom, co muži vlastně chtějí! Čítať viac

Po čem ženy touží Tantrický kurz pre mužov

Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy po­chá­ze­jí z jiné pla­ne­ty? Všech­no, co jste kdy chtěli vědět o že­nách, ale báli jste se zep­tat. Čítať viac

Kurz tantrického sexu pro páry Tantrický kurz pre páry

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­tric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha důle­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám přinese nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit naplnění, po kte­rém s par­tne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­cipům tan­tric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se zt­ra­tí­te v množ­ství nád­her­ných doteků, vr­chol­ném opo­je­ní smyslů i jeden ve dru­hém. Čítať viac

Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“ Základný kurz tantrické masáže „Od dotyku k intimite“

Referencie

Ďakujem za zážitky z januárového víkendového kurzu tantrické masáže "Od dotyku k intimite" - príjemné prostredie, vynikajúce lektorka Jana, skvelé zážitky z vnímania intímnych zážitkov a pocit radosti zo získania inšpirácie pre partnerský vzťah. Vďaka.

Anna

Milá Jano, rád by som vám znovu poďakoval za krásnu cestu do umenia tantry a tantrické masáže. Moc sa mi páčilo vaše učenie a príjemná atmosféra počas celého víkendu. Bol to skvelý zážitok a veľa som sa naučil. Ďakujem aj Eve, ktorá nám robila modelku. Boli to čarovné a vzácne chvíle, ktoré som vo vašom centre strávil a zostanú v mojej mysli navždy. Ešte raz ďakujem!

Etien

Milé Tantra masáže Praha, rád by som s vami zdieľal svoje skúsenosti z pobytu vo vašom tantra štúdiu. Navštívil som individuálny 20 h kurz tantrické masáže, moja lektorka bola Jana a modelkami boli Eva a Bára. Kurz bol pre mňa úplne novú a úžasnú skúseností! Ďakujem týmto Jane aj oboma modelkám. Naučil som sa veľa nového a dostal cenný a dôležitý feedback, vďaka ktorému teraz môžem nielen prekvapiť svoju partnerku, ale môžem t ...

Rune

Premýšľala som, ako obohatiť náš spoločný život s partnerom. Dnes už viem, že zvoliť kurz tantrické masáže "Od dotyku k intimite" bola správna voľba. Nielenže som v Prahe prežila tri krásne a príjemné dni, v ktorých som sa úžasne uvoľnila, ale spoznala som navyše aj milého a inšpirujúceho človeka, ktorým bola naša lektorka. Jani, úprimne a z celého srdca Vám ďakujem za krásne myšlienky, za krásne vedenie môjho tela a mojich rú ...

Simona, 44

Mohla by som napísať, že kurz, ktorý som absolvovala s Miškou bol dokonale profesionálne zvládnutý, plný nových poznatkov, niekedy až bolestivo intenzívny a autentický. Chcem ale napísať niečo iné. V živote máme okamihy, na ktoré chceme rýchlo zabudnúť, okamihy, na ktoré jednoducho časom zabudneme a okamihy, ktoré si budeme pamätať navždy. A práve takým okamihom bol pre mňa tento kurz. Miška, som veľmi rada, že si vstúpila do ...

Andrea, 35

Kamarát, ktorý mi kurz u Mišky odporučil mi povedal, že mu tantra zmenila život, a ja po jeho absolvovaní konečne chápem prečo. Miška je skvelá a profesionálna lektorka, ktorá dokáže naučiť aj toho najmenej nadaného študenta. Vie krásne vysvetliť a je vidieť, že tantru miluje a vyzná sa v nej. Atmosféra kurzu bola hlavne vďaka Miške úžasná. Môžem len odporučiť.

Martin, 34

Na kurz tantra masáží som sa prihlásila hlavne zo zvedavosti. Chcela som spoznať nové tváre a prežiť niečo tajuplného. Z počiatku vo mne zápasil ostych a stud, ktorý však po chvíľke v príjemnom a priateľskom prostredí, s milými ľuďmi úplne vymizol. Na kurze som sa naučila intenzívne vnímať svoje pocity aj potreby svojho tela, ale získala som aj väčšiu empatiu k ostatným. Miša ma skrze tantru naučila dávať i prijímať dotyky, vy ...

Olga, 23

Chcel by som týmto poďakovať lektorke Miške, za trpezlivosť, ochotu a celé vedenie pri kurzu tantrické masáže. Bol to pre mňa slovami neopísateľný zážitok a poznania iné stránky života a zmysle intímnych zážitkov. Naozaj to nejde opísať slovami, ale bolo to nádherné a veľmi pekne ďakujem!

Martin, 27

Chcela by som sa s vami podeliť o zážitky z kurzu tantrické masáže. Kurz sa mi veľmi páčil, a to nielen preto, že som si pri jednom zo cvičení báječne odblokovala bedrovú chrbticu, ktorá ma hnevá už mnoho mesiacov (teraz už ma vôbec nebolí a cítim v celej bedrovej oblasti nezvyčajné teplo). Ani chvíľku som sa počas kurzu nenudila, bol príjemne dynamicky koncipovaný, bez hluchých miest, pohyb striedala teória a následná prax. D ...

Markéta, 31

Odborný garant

Bc. Michaela Lynnette Torstenová

Bc. Michaela
Lynnette Torstenová, MBA

Zakladatelka Tantra masáže Praha s.r.o., psychoterapeutka, manažerka, lektorka tantry a skupin osobnostního rozvoje, koučka, lektorka jógy a holistické práce s tělem, masážní terapeutka... Čítať viac

Lektoři

Jana

Jana

Lektorka kurzů taoistické práce s energií a kurzů tantrické masáže, profesionální tantrická masérka a umělkyně. Čítať viac

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2020, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno