Tantra mase Praha s.r.o. – nejastj otzky na tma tantrick mas

Nejastj otzky kola tantra mase

Chcel/a by som prekvapi partnera/ku domcou tantrickou masou. Ak kurz by ste mi odporuili?

Tantrická masá je skvelý spôsob, ako da partnerovi/ke najavo, ako vemi vám na om/nej záleí, aj ako spestri svoj milostný ivot a vnies do vzahu nový impulz. Tento prekrásny rituál prinesie oivenie a inšpiráciu na mnohých rovinách. Ak chcete prekvapi svojho partnera/ku domácou tantrickou masáou, môete si vybra medzi výubou individuálnou i výubou v malej skupine. Výhodou individuálnej výuby oproti skupinovej je to, e tempo i obsah výuby sa prispôsobujú iba vám a budeme sa venova presne tomu, o sa chcete naui. Dostatok asu preniknú do tajov tantrickej masáe vám prinesie kurz Umenie tantrickej masáe. Pre tantrickú inšpiráciu a základy vedomého dotyku môete pre zaiatok zvoli tie kratší kurz Umenie dotyku. Zo skupinových kurzov odporúame kurz Od dotyku k intimite, ktorý ponúkame tie vo variante iba pre eny.

Pre lepšie pochopenie tantrickej masáe a zvládnutie umenia týmto rituálom sprevádza druhého loveka, odporúame, aby ste si pred zaiatkom výuby, tantrickú masá sám/sama vyskúšal/a. Pre našich študentov preto ponúkame zavu vo výške 30 % na ubovonú tantrickú masá z našej ponuky. Masá odporúame absolvova pred zaiatkom výuby, ktorá vám vaka tomu pôjde omnoho rýchlejšie. Skvelou vobou je Tantrická masá Deluxe i Luxusná tantrická masá pre eny Pretty Woman.

Chcem sa tantre a tantrickm masam venova profesionlne. Ak vubu by som si mal/a vybra?

Práca tantrickej masérky/maséra je príjemnou, zmysluplnou prácou, pri ktorej prinášate druhým uom rados cez úprimný a prijímajúci dotyk a pomáhate im rozvíja a obohacova ich sexualitu. Profesionálne tantrické masáe si so sebou nesú celú radu tém, ktoré presahujú rámec samotného masérskeho umenia, ale sú dôleité pre vaše i klientovo bezpeie a klientovu celkovú skúsenos. Komplexný kurz tantrickej masáe pre profesionálov vám pomôe preniknú hlboko do umenia tantrickej masáe a poskytova sluby na tej najvyššej úrovni. Nadväzujúci kurz Umenie rozhovoru, terapeutický prístup v tantrickej masái vás nauí nielen pracova s rôznymi typmi klientov a ich potrebami, ale vybaví vás tie nástrojmi pre udranie hraníc a mnohými alšími uitonými typmi, ktoré budete v profesionálnej praxi denne potrebova. Ak chcete zaa pozvona alebo ste u nejakými tantrickými kurzami prešli, vyskúša môete Základný kurz tantrickej masáe pre profesionálov.

Pre správne pochopenie rituálu tantrickej masáe je dôleitá aj vaša skúsenos v roli prijímajúcej/ho. Pred zaiatkom kurzu preto odporúame, aby ste si tantrickú masá sama/sám vyskúšala/l. Výuba vám potom pôjde omnoho rýchlejšie. Dostatok asu pre vašu skúsenos ponúka Tantrická masá Deluxe i Luxusná tantrická masá pre eny Pretty Woman. Na všetky masáe z našej ponuky môete vyui 30% zavu pre našich študentov.

Sme pr a radi by sme sa tantre venovali spolone. Ak kurzy by ste nm odporuili a vom nm me tantra pomc?

Tantra je vemi pestrým a bohatým umením i ivotnou filozofiou, ktorá ponúka viacej ne len samotné umenie tantrickej masáe. Záleí teda predovšetkým na vás, akú cestu si prajete s partnerom absolvova a o všetko by ste sa u nás chceli naui.

Umenie partnerskej tantrickej masáe je skvelý spôsob, ako obohati váš sexuálny ivot, naui sa stara jeden o druhého, spozna lepšie svoje potreby a tajné priania otvori sa hlbšie jeden druhému. Tantrické masáe pre páry vyuujeme individuálnou i skupinovou formou. Intímnejšia individuálna výuba ponúka nielen väšie súkromie, ale tie monos zamera sa iba na to, o vás s partnerom zaujíma. Kurz Umenie tantrickej masáe vám dá dostatok asu preniknú do umenia tantry a vzájomného dotyku. Ak hadáte skôr prvotnú inšpiráciu, môete pre zaiatok zvoli kratší kurz Umenie dotyku. Zo skupinových kurzov potom odporúame kurz Od dotyku k intimite v zmiešanej skupine.

Predtým, ne sa zanete masáe spolone ui, odporúame vám najprv absolvova rituál spolonej partnerskej masáe, ktorý je prekrásnym intímnym záitkom a pomôe vám lepšie pochopi všetko, o sa budete následne ui. Pre našich študentov ponúkame zavu na tantrické masáe vo výške 30 %.

Pokia sa chcete radšej zamera na vzájomnú intimitu a blízkos, rozvinú komunikáciu, zbavi sa ostychu i zábran, spestri svoj sexuálny ivot a pozna jeden druhého na hlbšej úrovni, môete vyskúša individuálny Kurz tantrického sexu pre páry i niektorý z alších kurzov Školy tantrického sexu.

Ako prebieha individulna vuba? Na kom sa budem mas ui?

Najskôr spolone vyberieme niektorý z našich výubových programov, a to poda toho, i sa chcete tantre venova profesionálne, alebo sa ju chcete ui pre seba a vlastný intímny ivot. Potom spolu s vašou lektorkou naplánujete termíny výuby, ktorá je rozdelená do 3–6 hodinových blokov, poda vašich preferencií a asových moností. Stretáva sa môete i niekoko krát do týda, v poriadku sú však aj väšie rozostupi. Ak ste v páre, budete sa ui jeden na druhom, ak sa hlásite sami, budete sa ui na niektorej z masérok i masérov z nášho tímu i na vlastnom modeli/ke, ktorého na kurz privediete. Výuba je praktická a jej súasou je tlaený manuál preberaných postupov a techník, ktorý je u zahrnutý v cene výuby. Výhodou individuálnej výuby je to, e ju môeme celkom prispôsobi vašim skúsenostiam, asovým monostiam i tempu.

Ako prebieha vuba tantrickej mase vmalej skupine?

Kurz Od dotyku k intimite ponúkame v zmiešanej i enskej skupine, je teda len na vás, kde sa budete cíti príjemnejšie. Skupina bude ma maximálne šes lenov, aby sme vám zaistili intímnu atmosféru a osobný prístup. Ui sa budete jeden na druhom, na kurze si teda vyskúšate rolu prijímajúceho i dávajúceho, priom dvojice môete v priebehu kurzu, po vzájomnej dohode, ubovone meni. Do zmiešanej skupiny sa môete prihlási jednotlivo i v páre. Ak sa hlásite pár, je len na vás, i chcete po celú dobu kurzu cvii spolu, alebo i si chcete masá vyskúša aj s inými umi.

o budem na kurze potrebova?

Na kurz si oblete voné obleenie, v ktorom sa cítite dobre a sami sebou. Na kurzy tantrickej masáe budete potrebova: sarong, 2 koušinové rukaviky, pštrosie pierko a vejár. Všetko ostatné máme pre vás na kurze zdarma k dispozícii.

Mem si u vs zakpi pomcky na kurzy tantrickej mase?

Áno. Všetok náš tovar si môete prehliadnu v našom e-shope i na recepcii nášho centra. V prípade, e si chcete pomôcky zakúpi priamo u nás, príte prosím aspo 30 min. pred zaiatkom kurzu, aby ste si mohli všetko v pokoji vybra.

Ak sa prihlsime na skupinov kurz tantrickej mase vpre, musme ju absolvova spolone alebo meme strieda partnerov pre cvienie?

Je len na vás, ako sa rozhodnete výubu absolvova. Môete zosta po celú dobu v páre a ui sa jeden na druhom, alebo môete experimentova a v bezpenom prostredí vyskúša dotyk od niekoho, koho nepoznáte. Nikto vás nebude do nioho núti a všetko závisí len na vašej vzájomnej dohode.

Mem si na kurze vyska techniky intmnej mase?

Áno. Intímna masá je súasou našej výuby a je len na vás, i si ju chcete vyskúša s nami na kurze, alebo sa jej chcete venova a v súkromí svojho domova. Ak sa prihlásite na kurz bez partnera, záleí iba na vašich pocitoch a na vašom vzájomnom napojení s prijímajúcim. Nebudeme vás do nioho núti a všetko vyplynie z atmosféry kurzu, vzájomnej dôvery a naladenia.

Som praktikujci tantrick masr/ka, o sa u vs ete mem naui?

V našom centre vyuujeme jedinenú a vemi prepracovanú techniku tantrickej masáe, vychádzajúcej okrem samotnej tantry taktie z princípov bioenergetiky a bodyterapie. Jej autorkou je tantrická lektorka a psychoterapeutka s viac ne 15 ronou praxou Bc. Michaela L. Torstenová, MBA. Táto technika sa nevyuuje v iadnom inom centre a patrí, poda ohlasov našich klientov, medzi najlepšie na svete. Pre zvládnutie tejto techniky odporúame Komplexný kurz tantrickej masáe pre profesionálov, ktorý absolvujú všetci maséri a masérky nášho centra. Ako jediné tantrické centrum ponúkame tantrickú masá s terapeutickým prístupom, ktorý vyuujeme na kurze Umenie rozhovoru, terapeutický prístup v tantrickej masái. Jedinené sú u nás tie kurzy Rituálneho tantrického kúpea, ktoré vyuujeme bu samostatne, alebo ako súas kurzu pre profesionálnych terapeutov.

o je to kola tantrickho sexu?

Škola tantrického sexu je prvou školou v eskej republike, ktorá vyuuje princípy muskej a enskej sexuality a vychádza pritom z tantrického uenia a praxe. Výuba prebieha v malej skupine, zvoli si však môete i výubu individuálnu i párovú. Ui sa budete za pomoci názorných pomôcok pod vedením našich skúsených lektoriek s mnohoronou tantrickou praxou.

V akch jazykoch vyuujete?

Kurzy štandardne prebiehajú v eskom i anglickom jazyku, na prianie však môeme zaisti prekladatea aj do iných jazykov. Sluby prekladatea nie sú zahrnuté v cene výuby.

Ako ast vubov stretnutia by ste odporuili?

Výubu je moné absolvova ako intenzívny, teda napr. formou predeného víkendu i kadodenného stretávania v priebehu týda a desiatich dní, v závislosti na dke vami vybraného kurzu. Ak ijete v Prahe, odporúame priebenú výubu, ktorá môe ma podobu jedného, a niekokých stretnutí poas kadého týda s monosou praxe medzi stretnutiami. Ak ste vyaený, výubu je moné absolvova aj vonejšie, najdlhšie však 1x za 14 dní a 3 týdne. Väšie rozostupi neodporúame kvôli nadväznosti výuby.

Chceli by sme sa naui iba intmnu mas, je to mon?

Áno, ale …

Intímna masá mua i eny nie je zaloená iba na samotnej technike, ale úzko súvisí tie s prístupom masírujúceho, prácou s dychom, energiou, naladením a s celkovou fyzickou i psychickou prípravou prijímajúcej/ho. Intímna masá je preto súasou komplexného rituálu tantrickej masáe a odporúame vám naui sa ju v rámci tantrickej masáe ako celku v niektorom z našich kurzov. Síce prakticky túto masá vyuujeme iba ako súas celku, môeme vám ponúknu individuálnu výubu na mieru, v rámci ktorej vám vysvetlíme princípy intímnej masáe mua i eny a zárove vás tuto masá nauíme za pomoci praktických pomôcok a obrázkov, take u nikdy nebudete tápa, ako poteši svojho partnera i partnerku.

Je nutn pred vubou absolvova tantrick mas?

Nutné to nie je, ale zo skúsenosti odporúame, aby ste tantrickú masá pred samotným kurzom aspo raz vyskúšali. Výuba vám potom pôjde omnoho jednoduchšie. Na kurze vás budeme ui, ako prijímajúceho sprevádza, ako pracova s energiou, dotykom, ako dra hranice a mnoho alšieho. Skúsenos prijímania vám pomôe lepšie pochopi celý koncept tantrickej masáe, vcíti sa do preívania prijímajúceho, vyskúša si, o je vám príjemné a ako vaše telo reaguje na jednotlivé druhy dotyku. Pre našich študentov preto ponúkame 30% zavu na všetky tantrické masáe z našej ponuky.

o ak mi nieo nebude prjemn nebo sa budem ostcha?

Pri rituály tantrickej masáe rovnako ako pri jej výube pracujeme citlivo s vašimi pocitmi a snaíme sa, aby ste si odniesol/la príjemnú skúsenos. Na kurze vás nebudeme do nioho núti a záleí len na vás, ako sa budete chcie otvori a o všetko si budete chcie vyskúša. Tantra nie je o násilnom posúvaní hraníc, ale o ich uvedomovaní a pozvonom, citlivom prekraovaní. Nebojte sa nám poveda, ke sa vám nieo nepái, alebo sa na nieo necítite.

Vyuuje sa na kurzutantrickej mase v enskej skupine intmna mas mua alebo eny?

Kurzy vdy prispôsobujeme na mieru našim klientom, na zaiatku kurzu sa vás spýtame, o všetko sa u nás chcete naui. V prípade záujmu o intímnu masá mua, bude na záverenú as kurzu pozvaný muský model.

Nejastj otzky pro pry

Me prov tantrick mas zlepi n sexulny ivot?

Áno, ale vdy záleí na tom, o presne potrebujete zlepši. Tantrická masá pre páry prehlbuje komunikáciu o intímnych témach i vzájomných potrebách, zvyšuje vzájomnú citlivos, pomáha obnovi váše. Uí vás, aké dotyky máte radi a o vaše telo potrebuje, take pre vás bude jednoduchšie poveda toto svojmu partnerovi, o povedie k hlbšiemu porozumeniu medzi vami. V tantrickej masái sa navyše nauíte silné dychové techniky, ktoré prehbia vaše preívanie a zosilnia vnímanie prítomného okamihu. Zaijete nový pohad na sexualitu i vlastné telo, na vlastnej koi preijete úctu, rešpekt i všestrannú starostlivos. Ni nebráni tomu, aby ste všetko, o poas partnerskej tantrickej masáe preijete a o povaujete za inšpiratívne, preniesli do svojho partnerského ivota. V nadväznosti na partnerskú masá ponúkame tie individuálnu výubu tantrickej masáe, tantrický sex coaching i výubu tantry ako takej.

Obsahuje tantrick mas sexuln styk?

Nie. Tantrická masá nie je o sexuálnej výmene a ste pri nej celú dobu v pasívnej, prijímajúcej roli, vaka ktorej sa môete ponori do zaitia vlastného tela a zai doposia nepoznaný pocit odovzdania. Jedine tak je moné vystúpi z toho, o máme nauené a bene pouívame, a objavi nieo nové, o nás môe ovplyvni a inšpirova. lovek poas tantrickej masáe skúša prijímajúcu rolu, pri ktorej sa nemusí o ni a o nikoho stara, iba sa nechá rozmaznáva. Po masái vás však môeme necha o samote, aby ste si mohli vychutna vlastnú párovou intimitu.

Je mon by poas tantrickej mase vkontakte s partnerom?

Áno. Masá môete zaa napr. spoloným kúpeom i partnerskou meditáciou, poas masáe je moné dra sa za ruky a po masái sa k sebe pritúli. Masér a masérka vás radi nechajú chvíu o samote.

Je lepie prei prov tantrick mas v spolonej miestnosti, alebo radej oddelene?

i zvoli intímnejšiu masá v spolonej miestnosti, i radšej súkromnejšiu masá oddelene záleí predovšetkým na dynamike vášho vzahu. Partnerom, ktorí si myslia, e by na seba mohli iarli, mali by tendenciu hliadkova, i sa to tomu druhému pái, alebo cíti, e by sa jeden pred druhým nedokázal uvoni, odporúame na prvý krát masá v oddelených miestnostiach. Vaka nej sa kadý môe sústredi na svoje vlastné záitky a tie následne zdiela napríklad pri spolonom kúpeli. Tento variant dá obom monos otvori sa a odnies si z masáe to najlepšie. Otvorenejším párom, kde sa jeden pred druhým neostýchajú ani nemajú tendenciu sa kontrolova, odporúame masá v jednej miestnosti, o bude podporova a budova ich vzájomnú energiu. Aj uzavretejšie páry môu vyskúša masá v spolonej miestnosti, neodporúame im ju však hne pri prvej návšteve. Viac informácií o tantrickej masái pre páry si môete preíta v našom lánku Tantrická masá pre páry.

Nejastj otzky na mas prostaty

o je to prostata?

Prostata, ktorá býva niekedy nazývaná muský G-bod, je súasou muského pohlavného ústrojenstva a jednou z najdôleitejších liaz v muskom tele. Je uloená vo vnútri panvy, je tak najahšie prístupná cez análny otvor. Nahmata ju môete práve medzi hrádzou a análnym otvorom. Zdravá prostata má guovitý tvar a vekos vlašského orecha i gaštanu a jej stimulácia je príjemná a nebolestivá. Pri ejakulácii vyluuje prostata sekrét, ktorý priaznivo ovplyvuje ivotaschopnos spermií. Masá prostaty prehlbuje a zosiluje kvalitu sexuálneho ivota a prináša hlboký pocit odovzdania.

Preo je mas prostaty dleit?

Masá prostaty príjemne uvouje celú oblas panvy prebúdza energiu prvej akry a pomáha tak hlbokému fyzickému i psychickému uvoneniu. Veda toho však môe masá prostaty významne ovplyvni i vaše zdravie, má doslova lieivé úinky. Pomáha predchádza rakovine prostaty, poruchám erekcie a problémom pri moení spôsobených zhrubnutím prostaty. Pokia si túto masá doprajete pravidelne, zosilníte a predite kvalitu svojho sexuálneho ivota. Kadá masá vám navyše prinesie intenzívne uvonenie a monos obohati klasickú muskú rolu i o pocity prijímania.

Ako sa mas prostaty vykonva?

Masá prostaty je súasou komplexného rituálu tantrickej masáe, ktorý vás dokonale fyzicky i psychicky uvoní a pripraví na vnímanie nových pocitov. Masérka vyuíva empatiu i tantrické dychové techniky, teda v okamihu, kedy sa zane venova samotnej masái prostaty ste u krásne energeticky zladení. Vaka osobnému putu a dôvere si na rozpaky mono ani nespomeniete. Masérka zaína masírova oblas vašej hrádze a s pouitím jemného oleja prstom zahka pripravuje na masá váš análny otvor. Dôkladná a pozvoná príprava zaruí, e nevnímate iadnu boles ani nepríjemné pocity. A v okamihu, kedy ste dostatone uvonený, vstupuje masérka prstom dovnútra. S rovnakou citlivosou potom pracuje i pri samotnej masái prostaty. Ideálna poloha pre túto masá je na bruchu, ale môete ju absolvova lemo na chrbte. Odporúame vám vone dýcha a pokia pocítite potrebu, môete vydáva i akékovek zvuky, ktoré napomôu vášmu uvoneniu. O vaše bezpeie a hygienu sa masérka postará pouitím latexovej rukaviky.

Musm sa na mas prostaty nejako pripravova?

iadny strach, špeciálna príprava na masá nie je nutná.

Bude sa mi mas prostaty pi?

Dopredu nie je moné poveda, ako práve na vás masá prostaty zapôsobí. Predsa len zatia nie je benou súasou našej kultúry a naopak ju obostiera mnoho predsudkov a nejasností. Pokia máte záujem o túto masá, odporúame vám vybra si masérku, ktorá vo vás vzbudzuje dôveru. Pri samotnej masái zostate v kontakte s vlastným telom. Skúste sa odpúta od všetkých obáv, dýcha a sledova, ako vaše telo reaguje. Špeciálne na prvýkrát je dobré dopria si dostatok asu, o vám umoní postupne sa uvoni. Pri kadej alšej masái sa navyše môete hlbšie odovzda svojim pocitom. Preto vám odporúam nehodnoti masá prostaty na základe jedinej masáe, ale vyskúša ju znovu aj pri alších rituáloch.

Nejastj otzky pro eny

Mm si pre svoju prv tantrick mas vybra masrku, alebo radej masra?

Toto rozhodnutie záleí iba na vás. Všetci naši maséri i masérky sú citlivými a empatickými sprievodcami, ktorí budú poas tantrickej masáe i po jej skonení plne rešpektova vaše pocity a hranice. Nemusíte ma preto strach, e by napríklad masér prekraoval vaše hranice a niekam vás tlail iba preto, e je muom. Zaitie rešpektu a prijatia v kombinácii s dynamickou energie mua tak pre vás môe by vemi lieivou skúsenosou, ak vám chýba v ivote pozorný a rešpektujúci dotyk mua. Ak zvaujete ako sprievodkyu tajomstvom tantrickej masáe enu, skúste sa zamyslie nad tým, i sa nebudete ostýcha preíva vzrušenie a odovzdanie so enou, ktoré sú v musko-enskej dynamike asto celkom samozrejmé. Ak máte však pocit, e ena bude vášmu telu rozumie lepšie, pretoe je sama enou, a táto skúsenos vás láka, zvote si masérku, enu. V prípade pochybností odporúame najprv zvoli menej intímnu masá Zmyselný rituál uctenia tela alebo energetickú masá Iniciácia Shakti, ktorá so sexuálnou energiou pracuje vemi jemným spôsobom a môu tak pre vás by vstupnou bránou do tajomstva tantrickej masáe. Viacej informácií na túto tému nájdete v lánku Tantrická masá pre eny.

Budem ma pri tantrickej masi orgazmus?

Kúzlo orgazmu spoíva v spontánnosti záitku, ktorý sa nedá ovplyvni vôou a snaha o neho je naopak kontraproduktívna. Tantrická masá vám ponúka bezpený priestor, v ktorom si môete vychutna láskyplnú starostlivos, pozorné dotyky, nehu i všetko, o spontánne príde. Objavujte spolu s masérom i masérkou, ako vaše telo reaguje na rôzne druhy dotyku a nechajte všetko vone plynú. Všetky vaše reakcie sú prijímané a rešpektované, nie je na vás vytváraný iadny tlak. Pri úplnom uvonení môe tantrická masá vies a k záitku vnútorného orgazmu, teda stavu, ke je vaše telo celkom naplnené energiou, o je mnohokrát zaívané ako stav úplnej straty kontroly a hlbokého vnútorného odovzdania, ktoré pretrváva ešte dlho po skonení samotnej masáe. K dosiahnutiu tohto stavu napomáha pozorný, vedomý dotyk, energetické a dychové techniky. Netlate na seba a pozorujte, ím vás vaše telo a tantrická masá prekvapí.

Ak dlh tantrick mas by som si mala vybra, aby som sa dostatone uvonila?

eny potrebujú pre uvonenie omnoho viacej asu ne mui. enské telo chce by, rozmaznávané, prebúdzané a citlivo objavované. ena preto potrebuje as, aby si mohla dotyky nielen vychutna ale i naplno prei. A potom sa môe cíti ako skutoná bohya. Odporúame preto dlhšie tantrické masáe, ktoré najlepšie zodpovedajú potrebám enského tela. Medzi tieto masáe patrí napr. Tantrická masá Deluxe, Luxusná masá Zrodenie Venuše i Luxusná tantrická masá Pretty woman.

Mem vzia so sebou na tantrick mas aj svojho partnera, aby sa dval?

Áno, moné to je. Zváte však, i sa tým neochudobníte o pocit súkromia a nebudete sa vaka prítomnosti partnera viacej kontrolova. Párom odporúame prís na Partnerskú tantra masá, pri ktorej budete obaja masírovaní súasne, take sa obaja budete môc odda vlastnému preívaniu, ktoré spolu môete po masái zdiea napr. pri spolonom kúpeli. V prípade, e budete masá prijíma iba vy a prajete si, aby bol váš partner prítomný, je treba, aby váš partner, prišiel o trochu skôr a porozprával sa s masérom i masérkou o tom, ako bude masá prebieha a ako sa do nej eventuálne zapojí.

Nejastj otzky k individuln hodinov vuce

Kam sa mm na lekciu dostavi?

Výuba prebieha bu v našom domovskom centre Tantra masáe Praha s. r. o., Na eelice 5, Praha 5 alebo v novo otvorenom štúdiu Centrum Integrity s. r. o., Staropramenná 7, Praha 5. Adresu, kde bude výuba prebieha, vám upresní naša koordinátorka výuby, s ktorou si budete dohadova termín.

Ako sa kvm dostanem a kde mem prpadne zaparkova?

Naše domovské centrum Tantra masáe Praha s. r. o., Na eelice 5, Praha 5 je 100 m od elektrikovej zastávky Bertramka, novo otvorené Centrum Integrity s. r. o. na Staropramenné 7, Praha 5 je pribline 250 m od stanice metra Andl. Pri oboch centrách je v okolí od pondelka do soboty k dispozícii platené parkovanie v cene 30 K/hod. Parkovanie je moné a na 6 hodín, v nedeu potom zdarma na neobmedzenú dobu. Zaparkova môete tie v OC Nový Smíchov, kde je vo všedné dni moné parkova na 3 hodiny zdarma, cez víkend na 5 hodín. Odtia k nám, do nového centra, jednoducho dôjdete pešo (3 minúty chôdze). Do domovského centra sa môete zvies jednu zastávku elektrikou na stanicu Bertramka. Pri dverách centra zazvote a slena recepná vás uvedie a všetko vám vysvetlí.

Je truktra vuby/lekcie dopredu pevne dan alebo je mon sa na obsahu dohodn s lektorkou?

Výubu sa vdy snaíme prispôsobi tomu, co vás zaujíma a co je pre vás uitoné. Preto je vemi prínosné, pokia máte predstavu o tom, co by ste sa chceli naui. Nemusíte sa ale bá, pokia neprichádzate s konkrétnou témou. S lektorkou urite nájdete oblas, ktorá vás bude zaujíma.

o sa na lekcii naum?

Záleí na tom, aké sú vaše znalosti a akú dku výuby ste si zvolili. ím viac asu máme, tým viacej sa môete o téme dozvedie a viacej toho vyskúša v praxi. Pokia máte hodinovú lekciu, lektorka vám vysvetlí základné princípy tantry a tantrickej masáe a ako ju zaleni do vášho ivota. Súasou lekcie môu by i praktické ukáky tantrického dychu, vedomého dotyku, prípadne alších technik, ktoré tantrická masá vyuíva. Lekcia sa dá poja tie ako tantrické poradenstvo i kouing, môeme sa teda bavi o celkom konkrétnej téme, s ktorou potrebujete pomôc.

Naum sa na hodinovej lekcii cel tantrick mas?

Toto bohuia nie je moné. Tantrická masá je pomerne zloitý proces, ktorému predchádza pochopenie filozofie tantry, zvládnutie celej rady masérskych, dychových i tantrických techník, ktoré si vyadujú dlhšie štúdium a tréning. V tomto prípade by sme Vám odporuili niektorý z našich kurzov v malej skupine i individuálnu výubu. K zvládnutiu základných technik je ideálny náš 20hodinový kurz v malej skupine Od dotyku k intimite i celkom individuálny kurz Umenie tantrickej masáe.

O tantre u nieo viem a chcel by som sa na lekcii venova konkrtnej tme, je to mon?

Áno, samozrejme je to moné. Je vemi prínosné, pokia na lekciu prichádzate s konkrétnymi poiadavkami a predstavami. S lektorkou ich môete napred prebra a výubu im celkom prispôsobi. V tomto prípade je prínosné, ke o Vašich poiadavkách vieme napred, lektorka sa tak môe lepšie pripravi a nemusíte stráca as kurzu vysvetovaním toho, o by ste chceli prebra.

o je nutn prinies si so sebou?

V našom centre dostanete všetko, o je pre kurz potrebné, a to u hodinových lekcií, ako aj u dlhších kurzov. Drobné oberstvenie a nápoje sú samozrejmosou. Prineste si len pohodlné obleenie a dobrú náladu.

Dostanem po lekcii nejak potvrdenie o absolvovan?

Certifikáty o absolvovaní dostanú úastníci našich skupinových i individuálnych kurzov tantrickej masáe, ktoré majú napred danú štruktúru a obsah výuby. To znamená, e sme si istí, e klient odchádza s uritými znalosami, ktoré je schopný poui v praxi. Po absolvovaní hodinovej lekcie nie je moné týchto znalostí dosiahnu, preto od nás nedostanete ani certifikát.

Mme hodinovou prov lekciu, o meme oakva?

Pretoe prichádzate so svojim partnerom, lekcia sa zameriava predovšetkým na to, ako zaleni tantrickú masá a tantru do partnerského ivota. Urite ste sa s partnerom u bavili o tom, preo vás toto zaujíma a ako by vás mohla tantra obohati. Na to môete s lektorkou naviaza a nájs tak oblas, ktorá bude konkrétne pre vás prínosná. I párová lekcia je kombináciou teórie a praktických ukáok.

Je hodinov lekcia vhodn ako darek?

Áno. Lekcia tantry je darekom, ktorý vám môe prinies celkom nový impulz do vzahu a obohati ho. Premyslite i je váš partner otvorený a zaujímajú ho tieto témy a i by sám premýšal o tom, nieo také skúsi. Najviac odporúame da partnerovi aspo mierny asový odstup medzi tým, kedy mu darek predáte, a tým, kedy bude lekciu absolvova, aby mal trošku asu popremýša o tom, co by ho v rámci tantry zaujímalo.

Chceli by sme prs na provou lekciu, ale partner/ka je vemi ostchav/. Je to problm?

V tomto prípade urite odporúame pre partnera najskôr individuálnu lekciu. Je nutné, aby sa partner cítil uvonene a komfortne, oho sa docieli lepšie, pokia bude na mieste iba s lektorkou. Nie je to ni proti vášmu vzahu, len partnerovi doprajete monos poveda bez obáv to, o by pri párovej lekcii mono nikdy nepovedal. Spolu môete prís kedykovek potom, a sa na to partner bude cíti pripravený.

Chceli by sme na prov lekciu prs skamartkou, je to mon?

Áno, aj toto je moné. Párové lekcie nemusia by iba partnerské. Môete prís s kamarátkou i kamarátom . Lekcie sa tomu vdy prispôsobia.

Ako sa mm na lekciu objedna?

Napíšte nám na e-mail skola@tantramasaze.com alebo nám zavolajte do nášho centra na telefón 00420 603 185 066. Pripravte si íslo voucheru, ktoré je nutné pre vytvorenie rezervácie a taktie návrh termínov, ktoré by vám vyhovovali. Termíny dohodneme s lektorkou a obratom vás skontaktujeme s ich potvrdením a adresou, v ktorom z našich dvoch centier bude výuba prebieha.

Mem si vybra termn?

Áno. Budeme sa vám snai plne prispôsobi. Poítajte však prosím s tím, e pokia máte záujem o termín v popoludajších a veerných hodinách, je lepšie sa objedna aspo týde a 14 dní dopredu. Flexibilnejší prístup je k dispozícii v dopoludajších hodinách.

Ako dlho dopredu je nutn sa objedna?

Ideálna doba je pribline týde dopredu. Je moné, e vám budeme môc ponúknu i termín v de, kedy zavoláte, ale lektorka je pomerne vyaená, take to nemôeme zarui.

Voucher u nie je platn, o mm robi?

Bohuia, v tomto prípade u nie je moné lekciu absolvova. Aj napriek tomu nás ale skúste kontaktova, budeme sa snai nájs nejaké východisko.

Zajtra mi kon platnos voucheru, ale u nestihnem prs, o mm robi?

V tomto prípade nás prosím ihne telefonicky kontaktujte. Platnos voucheru môeme predi o 1 mesiac, o je ale moné urobi iba v dobe, kedy je voucher ešte platný. Recepnej povedzte vašu situáciu, aby sme mohli voucher predi. Potom je nutné dohodnú si termín a lekciu absolvova v priebehu 1 mesiaca od predenia.

Dostal som lekciu ako darek, ale nehod sa mi anechcem ju absolvova, o mm robi?

V tomto prípade je moné lekciu vymeni napríklad za niektorú z masáí z našej ponuky. Poplatok za zmenu je 250 K a je nutné doplati rozdiel ceny medzi lekciou a vami zvolenou masáou. Všetky informácie Vám dáme poda konkrétnej situácie a poiadaviek.

Mal/mala som u Vs rezervovan termn na lekciu, ale zabudol/la som na to, o mm robi ?

V tomto prípade u bohuia voucher prepadá. Pretoe ale vieme, e sa to môe sta kadému, kontaktujte nás prosím. Budeme sa snai celú situáciu vyrieši.

Je mon vo vube nejakm spsobom pokraova?

Áno, samozrejme. Ponúkame celú radu kurzov, ako skupinových tak individuálnych. Pokia máte záujem vo výube pokraova, kontaktujte nás a poda vašich poiadaviek vám odporuíme najvhodnejší spôsob pokraovania.

Je vhodn vyska pred vubou tantrick mas, alebo je lepie absolvova najprv vubu?

Toto je vemi individuálne. Pokia ste na tantrickej masái nikdy nebol/a a vyskúšate ju pred výubou, na lekciu potom u môete ís s konkrétnymi pocitmi a skúsenosami a vychádza z nich. Naopak, pokia najprv absolvujete lekciu, budete viacej pripravení, pokojnejší a nadobudnuté vedomosti budete môc vyui pri masái.

Nejastj otzky pro mue

o ke budem ma vpriebehu tantrickej mase erekciu? Je to vtantrickom centre vbec vhodn? Ako bude reagova masrka?

Tantrická masá je posvätný rituál uctenia tela v celej jeho prirodzenosti, ponúka preto priestor pre úplnú otvorenos a autenticitu. Rada muov dnešnej doby je viacej ne na svoje pocity zameraná na výkon a dosahovanie napred vytýených cieov. Erekcia je vnímaná ako výraz munosti a sexuálnej úspešnosti. Výsledkom je, e mui sú pod vekým tlakom, ktorý je asto príinou porúch erekcie, predasnej ejakulácie, straty chuti na sex, odpojenia sa od vlastného tela a iných dysfunkcií. Zo ivota potom postupne mizne vnímavos, neha i citlivos k sebe samému. Súasou tantrickej masáe je práca s intimitou a postupné prebudenie ivotodarnej sexuálnej energie, jedná sa preto o masá hlboko lieivú. Tantrická masérka na vás poas masáe nekladie iadne nároky a citlivo prijíma všetky reakcie vášho tela. Miera erekcie v tantre neuruje mieru mustva. Tento prístup, ak je preitý a prijatý, pomáha liei vzah k vlastnému telu i sexualite. V tantrickej masái teda rešpektujeme všetko, o je prirodzené a pravdivé. Tantrickú masá môete prei oslobodení od predsudkov a oakávaní ako prirodzený a uzdravujúci proces.

Ako je vtantre vnman orgazmus?

V tantrickej filozofii, rovnako ako v rituáli tantrickej masáe, sú všetky autentické záitky prijímané bez hodnotenia i hanby. Tantra je špecifická tým, e uí preíva tzv. vnútorný orgazmus, o je stav úplného blaha, celkom nezávislý na fyzickej ejakulácii. Pre vnútorný orgazmus je typická úplná strata vedomej kontroly a plné oddanie sa telesnému preívaniu. V celom tele vnímate vysokú hladinu energie a pocit blaha, ktoré pretrváva ešte dlho po skonení samotnej tantrickej masáe. K tomuto stavu napomáhajú tantrické dychové a meditané techniky, ktoré vás masérka bude behom tantrickej masáe postupne ui.

Ako prebieha mas prostaty?

Prostata býva niekedy oznaovaná ako muský „G-bod“. Masá prostaty je hlbokým záitkom odovzdania sa, uvonenia a postupného preitia silnej vnútornej extázy. Uí mua hlbšiemu uvoneniu a prijímaniu, zbavuje ostychu a rozpúša emoné bloky. Masá prostaty navyše pomáha predchádza problémom s prostatou, ktorá pre svoje zdravie potrebuje pravidelnú stimuláciu. Masá prostaty nie je vykonávaná samostatne, ale iba ako súas celkovej tantrickej masáe, pri ktorej vás masérka postupne naladí tak, aby ste túto hlboko intímnu masá preíval ako príjemnú. Prostata sa masíruje najskôr zvonku, cez hrádzu, nasleduje masá zvnútra, cez koneník. Samozrejmosou je pouitie oleja a latexových rukaviiek i priebené rozvádzanie energie do celého tela. Pri masái by ste nemal cíti nepríjemné pocity ani boles. Samotná dka masáe prostaty je individuálna a závisí predovšetkým na vašich pocitoch. Viacej informácií na tému masá prostaty nájdete v Najastejšie otázky na tému masá prostaty.

Obsahuje tantrick mas taktie mas celho tela?

Áno. Tantrická masá je komplexný a detailne prepracovaný rituál, pri ktorom dochádza k celkovému fyzickému i psychickému uvoneniu. Pracuje sa pri nej so sexuálnou energiou, ktorá je postupne prebúdzaná a rozvádzaná do celého tela, kde je následne preívaná ako hlboký a naplujúci pocit. Aby mohla táto ivotodarná energia vone prúdi, musí by telo dokonale uvonené a prehriaté. Súasou tantrickej masáe je teda práca s celým telom, zahrujúca i techniky pre uvonenie stuhnutých a napätých svalov, medzi ktoré patrí napr. masá horúcimi uteráikmi, olejová masá celého tela, masá lávovými kamemi i masá hlavy a šije.

Je tantrick mas obmedzen vekom?

Nie. Tantrická masá vychádza z individuálnych potrieb, skúseností i fyzického stavu prijímajúceho, a tak je doslova kadému prispôsobená na mieru. i u máte 18 alebo 70 rokov, radi vás uvidíme. Nikdy nie je neskoro necha si vnies do ivota nový impulz.

Nejastj otzky pro gaye, bi a open minded mue

Je to vporiadku, ke mm poas tantrickej mase erekciu?

Tantra nerozdeuje veci na jednoznane dobré i zlé, vdy záleí na individuálnom preívaní. Pri masái je podstatné, ako sa cítite a i je vám dobre. Súasná doba kladie na muov veké nároky, musia vdy a za všetkých okolností ,,fungova“. Musia dosahova skvelé výsledky v práci a doma potom dokazova vlastnú munos pevnou a dlhotrvajúcou erekciou. Práve tento tlak na výkon, však asto spôsobí, e mu o erekciu prichádza. Lieivý úinok tantra masáe vychádza aj zo slobody, ktorú pri nej máte. Je v poriadku, ke sa fyzicky vzrušíte, ale taktie ke k tomu nedôjde. V tantre nemusíte vykazova iadne výkony, hlavné je, aby ste si masá uili. Týmto lieivým záitkom sa potom môete inšpirova vo svojom vlastnom ivote. Skúsi na sebe nahliadnu milujúcimi oami. A namiesto poiadaviek, o by ste mali splni, sa sami seba spýta, o práve teraz potrebujete a ako sa o seba môete postara. Záitok tantrickej láskyplnej starostlivosti vám ukáe, s akým rešpektom a bez oakávaní môete pristúpi ku svojmu telu a sexualite. A ako si ui všetky radosti, ktoré vám prinášajú.

Ako je vtantrickej filozofii vnman orgasmus?

V tantrickej filozofii sú všetky prirodzené reakcie nášho tela prijímané bez hodnotenia i hanby. Tantra je navyše špecifická tým, e uí preíva nesmierne intenzívny a jedinený stav vnútorného orgazmu, ktorému môete napomôc špeciálnou tantrickou dychovou technikou, ktorú vám ochotne predstaví masér, ešte pred masáou. Tento nadpozemsky krásny stav nie je závislý na fyzickom orgazme a pokia k nemu dôjde, zaplaví vaše telo, srdce i dušu úasná vlna blaha, pri ktorej vnímate len intenzívnu sexuálnu energiu šíriacu sa do celého tela. Z vašej hlavy zmiznú akékovek myšlienky i pokusy o vedomú kontrolu situácie a všetko prekrásne plynie. Slastné pocity vám vydria ešte dlho po rituáli.

o je to prostata a preo je dleit?

Jedna z najdôleitejších muských liaz je uloená v panve. Môete ju pozna taktie pod názvom predstojná aza alebo muský bod G. Ako prostata vypadá? Pokia je zdravá, je veká asi ako vlašský orech i gaštan a má guovitý tvar. Obsahuje sekrét, ktorý tvorí ejakulát a podporuje ivotnos spermií. Prostata je priamo prístupná cez análny otvor alebo ju je moné nahmata cez hrádzu. Masá prostaty má úasné úinky na zdravie samotnej azy, celého tela i sexualitu mua, pomáha dosiahnu intenzívneho telesné a duševné uvonenie. Pravidelná stimulácia azy preventívne chráni pred rizikom rakoviny a predchádza problémom s moením a erekciou. Za nimi stojí obvykle zhrubnutie prostaty. Masá prostaty vemi zosiluje a prehlbuje sexuálne preívanie. Do intímneho ivota mua vnáša doposia nepoznané záitky prijímajúcej role, ím zvyšuje pestros a kvalitu intímneho ivota. Blahodarné úinky masáe prostaty spoznáte na lepšej fyzickej kondícii, väšej radosti zo ivota a uvonenosti. Dotyky sú príjemné a celkom bezbolestné.

Ako mas prostaty prebieha?

Túto lieivú masá môete zai na vyiadanie pri tantrickej masái. Umoní vám prei jedinenú kvalitu odovzdania. Zárove je tie skvelou preventívnou starostlivosou o zdravú prostatu a celkovú telesnú vitalitu. Ladenie sa na masá prostaty zaína u v okamihu zahájenia tantrickej masáe. Zmyselný rituál, zostávajúci z dotykov rôznej intenzity po celom tele, prijímajúceho krásne fyzicky i psychicky uvoní. Postupom asu sa v rámci masáe stále prehlbuje dôverná a intímna atmosféra. Vo chvíli, ke masér pristúpi k masái prostaty, si prijímajúci asto u ani nespomenie na nejakú nervozitu i ostych. Stimulácia prostaty zaína vdy z vonkajšku tela, teda masáou hrádze. A ke je táto oblas dostatone uvonená, môe sa pristúpi k priamej masái azy cez análny otvor. Pomaly, pomocou kvalitného oleja a  jemnou latexovou rukavikou, masér citlivo uvoní celú oblas a nahromadenú energiu s rešpektom a citlivosou rozvádza do vášho tela. Dka masáe prostaty sa riadi poda vašich reakcií a nezaijete pri nej ni nepríjemného ani bolestivého. Ideálna poloha pre vychutnanie masáe prostaty je na bruchu. Takisto ju ale môe masér vykonáva ke budete lea na chrbte. To najlepšie, o môete urobi, je úplne sa uvoni a s dôverou sa zveri do masérových rúk. Nechajte všetko prirodzene plynú a dôverujte svojmu telu i vášmu masérovi.

Zaha tantrick mas dotyky po celom tele?

Urite. Masér vás bude masírova doslova od hlavy a ku konekom prstov na nohách. Tento prekrásny a storoiami preverený rituál pracuje s vašou sexuálnou energiou. Masér ju prebúdza a potom rozvádza do vášho tela, o vám prinesie mimoriadne hlbokú slas a záplavu sily. Predtým je ale treba uvoni celé vaše telo, vrátane stuhnutých svalov na chrbte i ramenách. Masér pouíva horúce uteráiky, nahriate kamene a kvalitný vonný olej. Tým vás dokonale fyzicky uvoní a vy si môete vychutna všetky tie mimoriadne vzrušujúce dotyky.

Je tantrick mas obmedzen vekom?

Nie je. Na tantrickú masá môete vyrazi, ak máte erstvo po maturite, alebo u ste na dôchodku. Masér vdy reaguje na potreby a priania klienta, preto vám táto masá môe da vdy práve to, o potrebujete.

Nejastj otzky pro gay pry

Zlep prov tantrick mas n sexulny ivot?

Párová masá má na intímny ivot vdy dobrý vplyv. Masá vám predstaví celkom nový prístup k intimite. Nauíme vás naozaj sa uvoni, dobre dýcha, s dôverou sa odovzda. Inšpiratívnymi a lieivými prvkami sú tie rešpekt a láskyplná starostlivos, ktoré zaijete od našich skúsených masérov. Pri rituáli zistíte, o je vám príjemné a aké sú vaše hlboké potreby. Doma potom môete posunú vašu partnerskú komunikáciu na alšiu úrove. Pokia vás párová masá zaujme, odporúame vám pokraova v prehlbovaní záitkov a znalostí v našom Individuálnom kurze tantrickej masáe. Tu môete pracova tie na konkrétnych témach, ktoré riešite v rámci vášho partnerského vzahu.

Je sex sasou tantrickej mase?

Pri tantrickej masái k sexu nedochádza. Sila rituálu spoíva v hlbokom preívaní vlastných pocitov a sexuality, masá ponúka monos zai celkom nepoznané pocity a stavy. Môete opusti osvedené vzorce chovania a naerpa novú silu a inšpiráciu. Preto pri masái nedochádza k iadnej sexuálnej výmene a klient si len vychutnáva láskyplnú starostlivos maséra, ktorú nijak neopláca.

Meme behom mase zdiea nau prov intimitu?

Pre vašu párovú intimitu je priestor pred masáou, môete si napríklad vychutna spoloný tantrický kúpe. Rovnako sa aj v priebehu rituálu môete dra za ruky a po skonení masáe vás naši maséri nechajú diskrétne o samote, aby ste si mohli vychutna doznievajúce extatické pocity v objatí.

Uijeme si provou mas viacej voddelench miestnostiach, alebo dohromady?

Odpove na túto otázku záleí na nastavení vášho vzahu. Pokia je niektorý z partnerov iarlivý, alebo zvykne by svojou pozornosou skôr u partnera ne u seba, odporúame radšej oddelené miestnosti. Masá si partneri vychutnajú kadý zvláš v niím nerušenom súkromí. Bezprostredne potom sa môu stretnú napríklad pri spolonom romantickom kúpeli i relaxácii, kde môu zdiela svoje najerstvejšie záitky. Masá v spolonej miestnosti si potom mono vyberú druhý krát, ke u budú pozna jej priebeh. Pokia ale cítite, e si masá bok po boku vychutnáte bez zbytoného ostychu i kontroly, vrele vám odporuíme rituál v jednej miestnosti. Zdieaný priestor ešte zintenzívni energetický úinok i zmyselnos masáe, navyše posilní vaše spoloné puto s partnerom.

N tip!

Tantrick mas nabz mnohem vc ne jen krsn zitek! Pi opakovan zkuenosti se brzy naute techniky tantrickho dechu a prce s energ, kter vnesou do vaeho ivota rozmr zruujc milostn meditace i hlubok pijet sebe i partnera. Naute se jak se s partnerem propojit nejen fyzicky, ale tak energeticky a jak vzjemn podpoit rst svho sexulnho potencilu!
Vce informac prov tantrick mase naleznete v naem lnku: Tantrick mas pro pry.

o je Tantra mas?

Tantra mas v sebe spja prvky starodvnych tantricko-taoistickch technk a klasick mase, s atmosfrou zmyselnho, intmneho ritulu, ktor rozprdi vau energiu a napln vs vzruenm, nehou i pocitom ivotnej sily a inpircie. Tantrick mas je zaloen na osobnom prstupe, citliv pozornosti i hlbokch znalostiach prce s energiou, ktor vm pomu uvoni sa do objavovania extatickch zitkov a intimity vlastnho tela. ta viac

Tantra mase na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2019, Tantra mase Praha s.r.o., Grafick 1216/25 (vchod Na eelice 5), Praha 5. I: 24688142.
Upozornn: koprovn text a obrzk z tchto strnek je zakzno