Tantra masáže Praha s.r.o. – Kontakty


Adresa:

Tantra masáže Praha s.r.o.
Na Čečeličce 5
Praha 5 - 150 00


Otváracia doba:

Po - Ne 8:30 - 23h

Kontakty, Objednávky

Kontakty:

Objednávky:
Telefon: + 420 603 185 066
Email: info@tantramasaze.com


Kontakt na vedenĂ­ spoleÄŤnosti Vedenie spoločnosti:
Bc. Michaela Lynnette Torstenová
Grafická 1216/25
Praha 5 - 150 00

Email: m.torstenova@tantramasaze.comKontakt na marketing Marketingové oddelenie:
Telefon: +420 602 389 979
Email: obchod@tantramasaze.comskola tantra masáže Škola tantra masáže:
Telefon: +420 602 389 979
Email: skola@tantramasaze.comKontakt na masáže

Čísla účtu:


Darčekové poukazy na tantrické masáže:
115-8771060227/0100

Škola tantra masáže:
115-5716880237/0100

Ako sa k nám dostanete


Centrum sa nachádza jednu zastávku električky od metra Anděl. Ak k nám pôjdete MHD, vystúpte na Andělu a tu nasadnite na jednu z týchto električek: 9, 15, 16. Choďte na zastávku Bertramka (1 zastávka). Tu sa otočte naspäť smerom k Andělu a choďte do prvej ulice po ľavej strane. Teraz sa nachádzate v ulici Na Čečeličce, naše centrum leží naproti číslu 4.

(kliknutím se mapa zobrazí vo väčšom okne)

kliknutím se mapa zobrazí ve větším okně

Napište nám

                   

Zakladateľka Centra Integrity

Bc. Michaela Lynnette Torstenová Bc. Michaela
Lynnette Torstenová

Dramaterapeutka, lektorka tantry a kurzov tantrické masáže, absolventka výcviku Sky Dancing tantry, študentka Evanjelickej teologickej fakulty UK, masérka a zakladateľka centra Tantra masáže Praha s.r.o.Čítať viac

Čo je Tantra masáž?

Tantra masáž v sebe spája prvky starodávnych tantricko-taoistických techník a klasické masáže, s atmosférou zmyselného, intímneho rituálu, ktorý rozprúdi vašu energiu a naplní vás vzrušením, nehou i pocitom životnej sily a inšpirácie. Tantrická masáž je založená na osobnom prístupe, citlivé pozornosti i hlbokých znalostiach práce s energiou, ktoré vám pomôžu uvoľniť sa do objavovania extatických zážitkov a intimity vlastného tela. Čítať viac

Naše tantra masáže

Smyslný rituál uctění těla

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž tela, vhod­ná ako opatr­ný vstup do tan­tra ma­sá­že, alebo ako dar­ček. Ne­ob­sa­hu­je masáž joni či lin­ga­mu.

Smyslný rituál uctění těla

Klasická tantra masáž

Zmy­sel­ná, uvoľ­ňu­jú­ca ma­sáž ce­lé­ho tela, pri kto­rej za­ži­je­te pre­bú­dza­nia ži­vo­to­dar­nej ener­gie a prí­jem­ne re­la­xu­je­te svoje telo i svoju myseľ.

Klasická tantra masáž

Tantrická masáž Deluxe

Lu­xus­ní tan­tra masáž, při které za­ži­je­te to nej­lep­ší z ume­nie tan­tric­ké ma­sá­že a vy­chut­ná­te si do­sta­tek času jen pro Vás.

Tantrická masáž Deluxe

Luxusní masáž Pretty woman

Smy­sl­ná, lu­xus­ní tan­tric­ká masáž, kte­rou ocení zej­mé­na ženy. Tato masáž za­hr­nu­je a osla­vu­je ženu řadou ri­tu­álů a vy­bra­ných tech­ník.

Luxusní masáž Pretty woman

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Pre­krás­na tan­tra masáž pre ženy, ktoré sa chcú cítiť ako sku­toč­né Bo­hy­ne. Za­hŕňa kúpeľ, pe­e­ling a masáž ho­rú­ci­mi muš­ľa­mi.

Tantrická masáž Zrodenie Venuše

Partnerská tantra masáž

Tan­tra masáž můžete sdí­let i se svým par­tne­rem. Umoc­ňu­je se tým se­xu­ál­na ener­gie i vzá­jom­ná dô­ve­ra pri­jí­ma­jú­cich.

Partnerská tantra masáž

Čtyřruční tantra masáž

Do­praj­te si zá­ži­tok do­ko­na­lej har­mó­nie viac-ručné tan­tric­ké ma­sá­že a strať­te sa v množ­stve nád­her­ných do­ty­kov.

Čtyřruční tantra masáž

Masáž prostaty (pro muže)

Pros­ta­ta často býva na­zý­va­ná muž­ský G-bod a jej masáž pri­ná­ša hl­bo­ké a in­ten­zív­ne pre­žit­ky, ktoré sú pre väč­ši­nu mužov za­tiaľ ne­zná­me.

Masáž prostaty (pro muže)

Nové dimenze (pro ženy)

Jemná masáž za­doč­ku a anál­ne­ho ot­vo­ru pre­bú­dza ener­giu prvej čakry, uvoľ­ňu­je panvu a pri­ná­ša po­ci­ty vnú­tor­né­ho na­pl­ne­nia.

Nové dimenze (pro ženy)

Tantra masáž pro gaye

Prie­beh tan­tra ma­sá­že sa riadi pre­dov­šet­kým va­ši­mi po­cit­mi. Za­ži­te ju ako nežné po­hla­de­nie či ako in­ten­zív­nu masáž s pev­ným muž­ským do­ty­kom.

Tantra masáž pro gaye

Tantra masáž pre mladých

Za­ži­je­te pri nej uvoľ­ňu­jú­ce, vzru­šu­jú­ce aj ob­jav­né do­ty­ky, ktoré vám ot­vo­ria dvere k tan­tric­kým skú­se­nos­tiam a in­ti­mi­te, pre­bu­dí vašu fan­tá­ziu a chuť expe­ri­men­to­vať.

Tantra masáž pre mladých

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Instagram Twitter Google + Google maps Yelp

© 1998 - 2021, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno