Tip na dárek

Co je Tantra masáž?

Tan­t­ra masáž v sobě spo­ju­je prvky sta­ro­dáv­ných tan­t­ric­ko-ta­o­is­tic­kých tech­nik a kla­sic­ké ma­sá­že, s at­mo­sfé­rou smy­sl­né­ho, in­tim­ní­ho ri­tu­á­lu, který roz­prou­dí vaši ener­gii a na­pl­ní vás vzru­še­ním, něhou i po­ci­tem ži­vot­ní síly a in­spi­ra­ce. Tan­t­ric­ká masáž je za­lo­že­na na osob­ním pří­stu­pu, cit­li­vé po­zor­nos­ti i hlu­bo­kých zna­los­tech práce s ener­gií, které vám po­mo­hou uvol­nit se do ob­je­vo­vá­ní exta­tic­kých pro­žit­ků a in­ti­mi­ty vlast­ní­ho těla. Číst více

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google +

© 1998 - 2017, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!