Tantra masáže Praha s.r.o.

Tantra masáže Praha
Luxusní orientální prostředí v centru Prahy
Vyberte si některou z našich designových maséren.
Odhalte tajemství doteku
Tantrická masáž probudí vaše smysly a naplní vás vzrušením i něhou.
Uvolnění, relaxace, vzrušení
Probuďte svou životadárnou sexuální energii.
Originální dárek
Darujte nezapomenutelný zážitek.
Tantra masáže Praha
... a life-changing experience.

Škola tantra masáže Praha – nejbližší kurzy tantrické masáže

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“, 25.–27. 8. 2017 Pokročilé techniky tantrické masáže pro absolventy základního kurzu.

Kurz tantrické masáže „Tantrická masáž jako tanec energie“

Na­va­zu­jí­cí kurz pro ab­sol­ven­ty zá­klad­ní­ho kurzu tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je určen pro všech­ny, kdo chtě­jí své zku­še­nos­ti z tan­t­ric­ké ma­sá­že dále roz­ví­jet. Zá­klad­ní­mi té­ma­ty jsou: lá­vo­vé ka­me­ny a ha­vaj­ské tech­ni­ky ma­sá­že tělem jako sou­část tan­t­ric­ké ma­sá­že, tan­t­ric­ká masáž obo­ha­ce­ná o ri­tu­ál smys­lů, in­spi­ra­ce z ta­o­is­tic­ké ma­sá­že, tech­ni­ka správ­né­ho dý­chá­ní aj. Číst více

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“, 8.–10. 9. 2017 Komplexní výuka základů tantrické masáže ve smíšené skupině.

Základní kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“

Na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že a po­znej­te ti­sí­ce let staré umění po­svát­né se­xu­a­li­ty. Kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že Od do­te­ku k in­ti­mi­tě je vhod­ný pro bu­dou­cí tan­t­ric­ké te­ra­pe­u­ty i jed­not­liv­ce a páry, kteří chtě­jí obo­ha­tit svůj život a při­ná­šet sobě i part­ne­ro­vi ra­dost a po­tě­še­ní. Tan­t­ric­ká masáž je zá­žit­kem, na který se ne­za­po­mí­ná. Do­pře­jte si pro výuku in­ti­mi­tu, sou­kro­mí a in­di­vi­du­ál­ní pří­stup. Číst více

Jak uspokojit (nejen) muže, 23.–24. 9. 2017 Tantrický kurz pro ženy

Jak uspokojit (nejen) muže

Ob­jev­te s námi sta­ro­by­lá ta­jem­ství pro­slu­lých tan­t­ric­kých kně­žek lásky a staňte se ne­o­do­la­tel­nou mi­len­kou, kte­rou již ne­pus­tí ze své ná­ru­če. Za­svě­tí­me vás do ta­jem­ství muž­ské se­xu­a­li­ty a pře­dá­me prak­tic­ké ná­stro­je pro ne­za­po­me­nu­tel­né ve­če­ry plné vášně. Už nikdy ne­bu­de­te tápat v tom, co muži vlast­ně chtě­jí! Číst více

Kurz tantrického sexu pro páry, 14.–15. 10. 2017 Tantrický kurz pro páry

Kurz tantrického sexu pro páry

Tan­t­ric­ké mi­lo­vá­ní se od toho "kla­sic­ké­ho" liší v mnoha dů­le­ži­tých ro­vi­nách, je­jichž po­cho­pe­ní vám při­ne­se nejen fy­zic­ké uspo­ko­je­ní a smy­sl­nost, ale i vy­tou­že­nou blíz­kost a pocit na­pl­ně­ní, po kte­rém s part­ne­rem tou­ží­te. Na­uč­te se prin­ci­pům tan­t­ric­ké­ho sexu a pro­žij­te mi­lo­vá­ní, ve kte­rém se ztra­tí­te v množ­ství nád­her­ných do­te­ků, vr­chol­ném opo­je­ní smys­lů i jeden ve dru­hém. Číst více

Kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“ pro ženy, 10.–12. 11. 2017 Komplexní výuka základů tantrické masáže v ženské skupině.

Kurz tantrické masáže „Od doteku k intimitě“ pro ženy

Tan­t­ric­ká masáž vy­ža­du­je mnoho ote­vře­nos­ti a dů­vě­ry, která se po­stup­ně s na­ši­mi zku­še­nost­mi roz­ví­jí a zvět­šu­je. Pro mnoho žen je však zpo­čát­ku pří­jem­něj­ší pro­zkou­má­vat lé­či­vé umění tan­t­ric­ké ma­sá­že nej­pr­ve v žen­ském kruhu, ve kte­rém vy­tvo­ří­me bez­peč­né a dů­věr­né pro­stře­dí. Masáž se bu­de­te učit na sobě na­vzá­jem, v pří­pa­dě zájmu bude na závěr kurzu po­zván muž­ský model. Číst více

Padesát odstínů tantry, 24.–26. 11. 2017 Tantrický kurz pro jednotlivce i páry

Padesát odstínů tantry

Tou­ží­te pro­žít hlu­bo­ké ode­vzdá­ní se part­ne­ro­vi? Láká vás pocit ztrá­ty kon­t­ro­ly? Vzru­šu­je vás před­sta­va do­mi­nan­ce a moci? Na­uč­te se s námi prin­ci­pům do­mi­nan­ce a sub­mi­si­vi­ty a pro­žij­te své nej­od­váž­něj­ší fan­ta­zie, které vám při­ne­sou dosud ne­po­zna­ný pocit na­pl­ně­ní. Číst více

Po čem ženy touží, 1.–3. 12. 2017 Tantrický kurz pro muže

Po čem ženy touží

Měli jste někdy pocit, že ženy po­chá­ze­jí z jiné pla­ne­ty? Všech­no, co jste kdy chtě­li vědět o že­nách, ale báli jste se ze­ptat. Číst více

Cesta ke kořenům aneb 20 dní v Asii Sebepoznávací kurz tantrické masáže v exotickém Thajsku.

Cesta ke kořenům aneb 20 dní v Asii

Na­uč­te se kouz­lu tan­t­ric­ké ma­sá­že upro­střed tro­pic­ké­ho ráje, da­le­ko od všech sta­ros­tí a na­čer­pej­te novou ener­gii a ra­dost ze ži­vo­ta! Při­pra­vi­li jsme pro vás 20 ne­za­po­me­nu­tel­ných dní na­příč Thaj­skem, ve kte­rých si uži­je­te 10 denní kurz tan­t­ric­ké ma­sá­že na pře­krás­ném slun­ném os­t­ro­vě Ko Samui a 10 dní pu­to­vá­ní za str­hu­jí­cí­mi chrá­my i exo­tic­kou pří­ro­dou. Číst více

Cesta ženy k intimitě Víkend nahé jógy a kurzu tantra masáže pro ženy.

Cesta ženy k intimitě

Vy­dej­te se s námi na ob­jev­nou cestu hle­dá­ní tě­les­né in­ti­mi­ty a pod­sta­ty žen­ské smy­sl­nos­ti v pře­krás­ném hor­ském ho­te­lu upro­střed pří­ro­dy. Čeká vás výuka zá­kla­dů tan­t­ric­ké ma­sá­že, re­la­xa­ce, me­di­ta­ce i cvi­če­ní nahé jógy, která vás při­ve­de blíže k sobě samé. To vše v bez­peč­ném kruhu žen. Ma­xi­mál­ní počet míst ve sku­pi­ně je 14. Číst více

Více

Tantra masáž s kněžkami chrámu tantry

Tantra masáž s kněžkami chrámu tantry

Tantrická masáž s kněžkami je určena pro všechny, kdo si chtějí vybrat v jaké atmosféře bude rituál tantrické masáže probíhat. Vyberte si kněžku, která svým naladěním nejlépe odpovídá vašim potřebám! Číst více

Tantra masáž jako rituál zasvěcení

Tantra masáž jako rituál zasvěcení

Mystický rituál, který udělá z vaší tantrické masáže opravdu nezapomenutelný zážitek. Rituální probouzení smyslů a luxusní tantrická masáž s koupelí ocení i opravdu nároční klienti! Číst více

Čtyřruční a víceruční masáže

Čtyřruční a víceruční masáže

Využijte slevy až 3000 Kč a dopřejte si zážitek dokonalé harmonie čtyřruční tantrické masáže se dvěma více masérkami najednou. Načerpejte energii a ztraťte se v množství nádherných doteků! Číst více

E-shop

E-shop

Zalíbily se vám tantrické masáže natolik, že chcete potěšit přítele vlastnoruční masáží? Vše, co na tantra masáž potřebujete najdete nyní v našem e-shopu. Číst více

Luxusní prožitkové masáže

Luxusní prožitkové masáže

V našem Tantra wellness nejdete nyní i nejoblíbenější luxusní masáže a spa procedury z tajemného Orientu, slunné Havaje či exotické Polynésie. Nechte se hýčkat a užijte si s námi také tyto masáže z naší nabídky! Číst více

Aromaterapeutické koupele

Aromaterapeutické koupele

Blahodárné účinky koupelí znala již královna Kleopatra. Dopřejte si některou z našich luxusních lázní a doplňte svou masáž o překrásnou relaxaci v naší pohodlné vaně ve tvaru srdce. Číst více

Představujeme nové masérky

Luna
Elen
Ema
Bára

Co je Tantra masáž?

Tantra masáž v sobě spojuje prvky starodávných tantricko-taoistických technik a klasické masáže, s atmosférou smyslného, intimního rituálu, který rozproudí vaši energii a naplní vás vzrušením, něhou i pocitem životní síly a inspirace. Tantrická masáž je založena na osobním přístupu, citlivé pozornosti i hlubokých znalostech práce s energií, které vám pomohou uvolnit se do objevování extatických prožitků a intimity vlastního těla. Číst více

Před začátkem tantrické masáže

Aby byla vaše masáž co nejkrásnějším zážitkem, připravili jsme pro vás několik základních informací, které vám pomohou plně si masáž vychutnat. Číst více

Průběh tantra masáže

Součástí tantra masáže jsou různé druhy doteku, od jemných až po dynamické. Zažijete masáž hlavy a uší, omývání horkými ručníčky, použití speciálních aromaterapeutických silic, vůní, peříček, přírodních vyživujících olejů a samozřejmě i intimní masáž joni či lingamu. To vše za zvuku příjemné hudby, v klidném a nerušeném prostředí. V centru je možné se osprchovat. Všechno co je k tantra masáži potřeba je v našem centru pro vás k dispozici. Číst více

Tantra masáže pro firmy

Dejte svým partnerům i významným zaměstnancům najevo, že jim opravdu rozumíte a věnujte jim zážitek, na který nezapomenou.

Při pravidelné spolupráci sleva 10-25%!

Tip na dárek

Tantra masáže na Facebooku

Facebook Twitter Google +

© 1998 - 2017, Tantra masáže Praha s.r.o., Grafická 1216/25 (vchod Na Čečeličce 5), Praha 5. IČ: 24688142.
Upozornění: kopírování textů a obrázků z těchto stránek je zakázáno!